Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản  - Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản.

 

Hình thức cổ phần hóa Tổng công ty Khoáng sản Vinacomin là bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 2.000 tỷ đồng, tổng số cổ phần là 200 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, trong đó cổ phần nhà nước là 150 triệu cổ phần, chiếm 75%, còn lại là cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp và cổ phần bán đấu giá công khai.

 

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản xây dựng, quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng. 

 

Quyết định cũng nêu rõ, Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.

 Bích Thảo

ngocthanh