Phê duyệt cơ chế tài chính dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và TP.HCM

Cơ chế tài chính của dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và TP.HCM sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Kết cấu hạ tầng ASEAN (AIF) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cơ chế tài chính của dự án Phát triển lưới điện Hà Nội và TP.HCM sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Quỹ Kết cấu hạ tầng ASEAN (AIF) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Theo đó, toàn bộ số vốn vay ADB/AIF trị giá 272,7 triệu USD thực hiện theo cơ chế Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Tổng công ty Điện lực TP.HCM vay lại toàn bộ theo đúng điều kiện vay của ADB và AIF cộng thêm phí cho vay lại của Chính phủ.

 

Thời gian vay lại bằng thời gian vay ADB và AIF là 20 năm, trong đó thời gian ân hạn đến 15/3/2020; phí cho vay lại của Chính phủ là 0,25%/năm. 

 

Về vốn đối ứng, Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Tổng công ty Điện lực TP.HCM chịu trách nhiệm cân đối và bố trí 100% vốn đối ứng của Dự án.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo lãnh cho Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Tổng công ty Điện lực TP.HCM và cam kết trả nợ trong trường hợp 2 tổng công ty này không thực hiện trả nợ theo Hiệp định vay phụ và quy định hiện hành.

TH-CD

 

 

ngocthanh