Phát triển mạnh mẽ mô hình HTX kiểu mới

Sáng ngày 14/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố một số Luật và pháp lệnh, trong đó có Luật Hợp tác xã (HTX).

Sáng ngày 14/12, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố một số Luật và pháp lệnh, trong đó có Luật Hợp tác xã (HTX).

IMG

                                                                                             Ảnh: Tiên Giang

Mục tiêu của Luật HTX là nhằm khuyến khích và phát triển mạnh mẽ mô hình HTX kiểu mới, đồng thời định hướng phát triển các HTX hiện có hoạt động theo đúng bản chất HTX. Luật cũng góp phần đưa khu vực HTX nói riêng và thành phần kinh tế tập thể nói chung trở thành lực lượng to lớn, phát triển rộng khắp và có vị trí quan trọng trong nền kinh tế đất nước. Từ đó bảo đảm quyền và lợi ích của hàng chục triệu hộ nông dân, hàng chục triệu người tiêu dùng, hộ kinh doanh cá thể. Điều này cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ thành viên, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần cải thiện công bằng xã hội, ổn định kinh tế, chính trị, xã hội và định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường ở nước ta.

 

Luật HTX (sửa đổi) gồm 9 chương, 64 điều, thể hiện rõ HTX là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý HTX. Đồng thời, Luật cũng làm rõ quan hệ giao dịch, quan hệ kinh tế về sản phẩm, dịch vụ giữa HTX và thành viên trên cơ sở hợp đồng dịch vụ, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đặc biệt riêng của Nhà nước đối với HTX.

 

Một trong những nội dung nổi bật khác liên quan đến tài sản, tài chính của HTX và liên hiệp HTX là khuyến khích huy động vốn hoạt động cho HTX trước hết là từ thành viên theo đúng tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, mang lại lợi ích trước hết cho thành viên. Về phân phối thu nhập sau thuế, phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng dịch vụ của HTX hoặc công sức lao động đóng góp của thành viên vào HTX. Việc quy định về tài sản không chia như là chất keo dính giữa các thành viên với nhau và giữa thành viên với HTX, bảo đảm giúp HTX phát triển bền vững vì chính lợi ích của các thành viên. 

 

Để đưa Luật HTX vào cuộc sống, phát huy hiệu lực và hiệu quả, thật sự là một nhân tố nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân theo chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cần đặc biệt chú trọng công tác triển khai tổ chức thi hành luật. Theo đó, có 3 nhóm công việc quan trọng cần phải làm trong thời gian tới: Một là xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Hai là xây dựng bộ máy quản lý nhà nước tập trung, thống nhất và xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương để thi hành nghiêm pháp luật về HTX. Ba là giáo dục, tập huấn, tuyên truyền về Luật HTX, bảo đảm thống nhất về nhận thức và hành động trong việc thực hiện.

Bích Thủy

 

ngocthanh