Ninh Thuận: Chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu khi bố trí được vốn

Nhằm chấn chỉnh kịp thời một số tồn tại trong công tác đấu thầu nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ trên địa bàn...

Nhằm chấn chỉnh kịp thời một số tồn tại trong công tác đấu thầu nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ trên địa bàn, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. Chỉ thị có hiệu lực từ ngày 13/4/2014.

IMG

Ảnh minh họa: Lê Tiên

Một số tồn tại cần chấn chỉnh ngay

 

 

Theo đánh giá của UBND tỉnh Ninh Thuận, công tác đấu thầu thời gian qua trên địa bàn Tỉnh nhìn chung đã đạt được những kết quả đáng kể, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn của Nhà nước, tăng cường tính công khai, minh bạch và cạnh tranh trong việc lựa chọn nhà thầu, từ đó nâng cao chất lượng công trình, thiết bị mua sắm và dịch vụ tư vấn… 

 

Tuy nhiên, công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh, nhất là ở các huyện, thành phố, có nảy sinh một số tồn tại cần được chấn chỉnh kịp thời. Đó là việc lập, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và tổ chức thực hiện gói thầu chưa phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và mức vốn được bố trí. Một số địa phương yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn để thực hiện dự án trong khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, nhưng vẫn cho triển khai thực hiện, là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản hiện nay. Ngoài ra, công tác báo cáo về đấu thầu của một số Sở, ngành và địa phương chưa bảo đảm chất lượng và thời gian quy định.

 

Vì vậy, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao. 

 

Trước tiên, các đơn vị phải tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu kỹ và thực hiện nghiêm các quy định của Luật đấu thầu, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (Luật sửa đổi), Nghị định số 85/2009/NĐ-CP và Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Đặc biệt, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các đơn vị rà soát, dừng ngay việc tổ chức đấu thầu đối với các gói thầu chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách địa phương. Các đơn vị chỉ được tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu đã được bố trí kế hoạch vốn và tổng giá trị gói thầu chỉ thực hiện trong phạm vi mức vốn kế hoạch đã giao để không làm phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản.

 

Đồng thời, các đơn vị có trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc việc lập và điều chỉnh kế hoạch đấu thầu theo tiến độ và kế hoạch vốn được phân bổ của từng dự án theo đúng quy định tại Điều 6 Luật đấu thầu và khoản 3 Điều 10 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.

 

Đối với nội dung chỉ định thầu, UBND Tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định về chỉ định thầu được quy định tại Luật đấu thầu, Luật sửa đổi, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP. Những gói thầu không thuộc trường hợp được chỉ định thầu cần được tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc các hình thức khác phù hợp theo quy định để bảo đảm hiệu quả đầu tư và tránh gây lãng phí nguồn vốn nhà nước.

 

Bên cạnh đó, để bảo đảm thực hiện tốt việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản, các đơn vị cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu thầu theo trách nhiệm được phân cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ, nghiệp vụ về đấu thầu cho các cán bộ làm công tác đấu thầu.

 

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố cần chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo về đấu thầu. Chất lượng nội dung báo cáo phải được nâng cao, số liệu phải đầy đủ và thời gian báo cáo tuân thủ theo đúng quy định.

 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát 

 

Riêng đối với từng đơn vị cụ thể, Chỉ thị số 05/2014/CT-UBND yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư của Tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát đối với hoạt động đấu thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ, kịp thời báo cáo UBND Tỉnh xem xét, xử lý nghiêm đối với việc vi phạm pháp luật về đấu thầu và các quy định của Chỉ thị số 14/CT-TTg trong trường hợp cần thiết. 

 

Đối với Sở Tài chính, UBND Tỉnh chỉ đạo Sở hướng dẫn kịp thời các thủ tục thanh toán, quyết toán đối với các gói thầu đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định; tránh tình trạng nợ đọng, chiếm dụng vốn của nhà thầu.

 

Chỉ thị cũng giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị và báo cáo UBND Tỉnh về kết quả thực hiện.

Lê Xuân

ngocthanh