Nhiều giải pháp tăng cường quản lý thị trường xây dựng

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, năm 2014, công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng tiếp tục có bước chuyển biến tích cực.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, năm 2014, công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Số công trình được cấp Giấy phép xây dựng trong năm 2014 đạt khoảng 92% (tăng 1% so với năm 2013); số công trình xây dựng sai với giấy phép khoảng 2,2% (giảm 0,2% so với năm 2013). 

 

Trong năm 2014, công tác cấp Giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn đã được đẩy mạnh. Các địa phương đã có nhiều cố gắng trong việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và tiến hành thiết kế đô thị đối với khu vực quan trọng làm cơ sở cho việc cấp Giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

 

Với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, thời gian qua, Bộ đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư xây dựng và cấp Giấy phép xây dựng; trên cơ sở đó, xây dựng văn bản về quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án sử dụng đất để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành.

IMG

Số công trình được cấp Giấy phép xây dựng trong năm 2014 đạt khoảng 92%, tăng 1% so với năm 2013

Ảnh: Lê Tiên

Bộ Xây dựng cũng cho biết, để đảm bảo cho thị trường xây dựng cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, công bằng và hiệu quả, Bộ đã khẩn trương hoàn thành Nghị định quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Nghị định hợp đồng xây dựng (hướng dẫn Luật Xây dựng số 50/2014/QH13), các thông tư hướng dẫn theo hướng xác định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các chủ thể trong quản lý chi phí và hợp đồng xây dựng, có chế tài cụ thể đối với các chủ thể vi phạm cam kết hợp đồng; hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật cho phù hợp với các công nghệ mới và điều kiện thi công.

 

Bên cạnh đó, Bộ đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và công bố hơn 1.400 mức của Hệ thống định mức dự toán trong xây dựng và quản lý dịch vụ công ích đô thị (định mức duy trì thoát nước đô thị, duy trì chiếu sáng đô thị, duy trì cây xanh đô thị, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị). Hiện tại, Bộ đang tiến hành hoàn thiện Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ công ích đô thị, đồng thời hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu xử lý các tình huống vướng mắc trong quản lý chi phí, quản lý hợp đồng xây dựng, điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án. 

Quang Minh

 

 

 

ngocthanh