Nhiều đơn vị chưa gửi Bộ Tài chính văn bản phân bổ kế hoạch vốn nguồn NSNN năm 2019

(BĐT) -Tính đến ngày 19/2/2019, vẫn còn 9 đơn vị (1 bộ ngành và 8 địa phương) chưa có văn bản phân bổ kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 gửi Bộ Tài chính.
Ảnh minh họa Lê Tiên
Ảnh minh họa Lê Tiên

Ngày 31/12/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1897/QĐ-TTg giao 337.617,901 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 (không bao gồm vốn bố trí cho Chương trình mục tiêu Biển Đông - Hải đảo và Chương trình mục tiêu Công nghiệp quốc phòng) và danh mục dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương, căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước và danh mục, mức vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương năm 2019 được giao, thực hiện Thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án và gửi báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30/01/2019 theo quy định.

Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp, tính đến ngày 19/2/2019, vẫn còn 9 đơn vị (1 bộ ngành và 8 địa phương) chưa có văn bản phân bổ kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 gửi Bộ Tài chính. Để đảm bảo việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 đúng theo quy định làm cơ sở để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, ngay từ những tháng đầu năm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản số 1966/BTC-ĐT ngày 19/2/2019 đề nghị các đơn vị chưa thực hiện phân bổ khẩn trương thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 gửi Bộ Tài chính để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ công khai tình hình giải ngân tháng 2/2019 theo quy định.  

Đức Khánh