Nhiều báo cáo quan trọng sẽ được UBTVQH cho ý kiến

Chiều nay (5/10), khai mạc Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Phiên họp được chia thành 2 đợt: từ 5 - 9/10 và từ 16 - 18/10. Đây là phiên họp cuối cùng và quan trọng của UBTVQH để chuẩn bị và hoàn thiện các nội dung cho Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII.

Chiều nay (5/10), khai mạc Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Phiên họp được chia thành 2 đợt: từ 5 - 9/10 và từ 16 - 18/10. Đây là phiên họp cuối cùng và quan trọng của UBTVQH để chuẩn bị và hoàn thiện các nội dung cho Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII. 

 

Theo chương trình dự kiến, tại Phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về tờ trình của Quốc hội về Nghị quyết quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. 

 

Một nội dung quan trọng khác cũng sẽ được UBTVQH cho ý kiến là việc chuẩn bị trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi).

 

Bên cạnh đó, tại Phiên họp này, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013; Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 và phương án phân bổ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2013 - 2015…

 

Về công tác xây dựng luật, pháp lệnh, tại Phiên họp này UBTVQH sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật Đầu tư công, Luật Việc làm, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án: Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Thủ đô và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. 

Quang Minh

 

ngocthanh