Nghệ An: Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công

Để triển khai thực hiện Luật Đầu tư công (ĐTC), UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của Luật về quy trình quyết định chủ trương đầu tư;

Để triển khai thực hiện Luật Đầu tư công (ĐTC), UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các chủ đầu tư và doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của Luật về quy trình quyết định chủ trương đầu tư; thẩm định vốn và cân đối vốn; xây dựng kế hoạch ĐTC trung hạn 5 năm, làm cơ sở cho xây dựng kế hoạch ĐTC hàng năm; theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án ĐTC; trách nhiệm của các ngành, các cấp trong ĐTC.

 

Trong đó, UBND tỉnh Nghệ An đặc biệt lưu ý các đơn vị thực hiện đúng quy định của Luật ĐTC về quy trình, thẩm quyền ban hành chủ trương đầu tư để bảo đảm tính đúng đắn, hiệu quả của các chương trình, dự án, ngăn ngừa sự tùy tiện, chủ quan, duy ý chí và đơn giản trong việc quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời, góp phần khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả trong ĐTC. Trong khi chưa có Nghị định hướng dẫn Luật ĐTC, UBND Tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) khớp nối, làm việc với Bộ KH&ĐT để giải đáp, xử lý các vướng mắc cho các đơn vị, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định của Luật.

 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng hướng dẫn các ngành, các cấp, chủ đầu tư và doanh nghiệp liên quan xử lý các nội dung chuyển tiếp thực hiện Luật ĐTC. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, tổng hợp tất cả các chủ trương đầu tư đã được ban hành trước ngày Luật ĐTC có hiệu lực, nhưng đến ngày 31/12/2014 chưa được bố trí vốn để phân loại và xử lý. 

IMG

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo: Năm 2015, nguồn vốn đầu tư công sẽ không bố trí cho phần nợ đọng phát sinh sau thời điểm Luật Đầu tư công có hiệu lực

Ảnh: Duy Hưng

Đối với các dự án có khả năng chuyển đổi sang các hình thức đầu tư khác, các ngành, huyện tiến hành rà soát, phân tích và lập Danh mục các dự án có khả năng chuyển đổi sang đầu tư theo hình thức đối tác công - tư hoặc các hình thức đầu tư khác, bao gồm: các dự án có thể thu phí để hoàn vốn đầu tư, các dự án có thể thanh toán bằng quyền sử dụng đất, các dự án có thể bán hoặc chuyển nhượng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước… Và trên cơ sở phân loại nguồn vốn sử dụng, các ngành, các cấp dự kiến danh mục và chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục, thực hiện quy trình chủ trương đầu tư theo quy định của Luật ĐTC.

 

Đối với dự án chưa cấp thiết đầu tư, hiệu quả dự án không cao thì xem xét đình hoãn, chưa thực hiện đầu tư giai đoạn 2016 - 2020. Còn đối với các dự án thật sự cấp thiết, bức xúc của các ngành, các cấp dự kiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020, các ngành, các cấp căn cứ khả năng nguồn vốn của địa phương đề xuất thành 2 nhóm dự án có sắp xếp thứ tự ưu tiên, bao gồm: nhóm dự án dự kiến sử dụng nguồn ngân sách trung ương và trái phiếu chính phủ; nhóm dự án dự kiến sử dụng nguồn ngân sách địa phương trong khả năng cân đối. 

 

Liên quan đến nợ xây dựng cơ bản (XDCB), UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, các cấp phải rà soát, tổng hợp, chốt số liệu nợ XDCB theo từng nguồn vốn, từng cấp ngân sách đến ngày 31/12/2014, trong đó làm rõ nợ trong kế hoạch, nợ ngoài kế hoạch, kết quả xử lý nợ đến ngày 21/12/2014, số nợ còn lại phải xử lý thuộc trách nhiệm của từng cấp ngân sách trong giai đoạn 2016 - 2020. Bước sang năm 2015, các ngành, các cấp không được để phát sinh nợ đọng, nguồn vốn ĐTC sẽ không bố trí cho phần nợ đọng phát sinh sau thời điểm Luật ĐTC có hiệu lực. Trước ngày 31/1/2015, các ngành, các cấp rà soát các chủ trương đầu tư đã ban hành trước ngày Luật có hiệu lực nhưng chưa được bố trí vốn và nợ XDCB gửi về Sở KH&ĐT, Sở Tài chính. Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp chung tình hình rà soát chủ trương đầu tư, tình hình nợ XDCB, báo cáo UBND Tỉnh trước ngày 28/2/2015.

Lê Xuân

 

ngocthanh