Ngành thanh tra tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Phó Tổng thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Thanh tra Chính phủ, tổ chức ngày 22/1, tại Hà Nội. Năm 2015, thanh tra các cấp, các ngành chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: đầu tư xây dựng, đất đai, tín dụng, ngân hàng, thu ngân sách (thuế, hải quan), mua sắm công, thực hiện các chính sách xã hội...

Phó Tổng thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Thanh tra Chính phủ, tổ chức ngày 22/1, tại Hà Nội. Năm 2015, thanh tra các cấp, các ngành chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: đầu tư xây dựng, đất đai, tín dụng, ngân hàng, thu ngân sách (thuế, hải quan), mua sắm công, thực hiện các chính sách xã hội...

IMG

Ngành thanh tra sẽ hoàn thiện các quy định về công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và công tác cán bộ của các cấp, các ngành


Phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế qua thanh tra

Theo Báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2014, toàn Ngành đã triển khai 7.072 cuộc thanh tra hành chính và 233.811 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện nhiều vi phạm về kinh tế, đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 51.583 tỷ đồng, 1.682,6 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 13.777 tỷ đồng, 1.355,9 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3.280,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.073 tập thể, 15.449 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 55 vụ việc. 

 

Ông Lê Tiến Hào, Phó Tổng thanh tra Chính phủ cho biết, trong năm 2014, Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 55 cuộc thanh tra, tập trung vào công tác quản lý nhà nước của các Bộ, ngành; công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng của địa phương; việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng vốn, tài sản của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Đến nay đã kết thúc 44 cuộc; ban hành 27 kết luận thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm số tiền 13.664 tỷ đồng, 638 ha đất; kiến nghị thu hồi 1.216 tỷ đồng, 6 ha đất; kiến nghị xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý khác 12.448 tỷ đồng, 632 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 28 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 7 vụ việc.

 

Còn thanh tra các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai 7.017 cuộc thanh tra, kết thúc và ban hành kết luận 5.340 cuộc; phát hiện vi phạm số tiền là 8.172 tỷ đồng, 2.400,5 ha đất; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 6.843 tỷ đồng, 1.676,6 ha đất; kiến nghị loại khỏi giá trị quyết toán và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 1.329 tỷ đồng, 723,9 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 2.073 tập thể, 15.421 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 48 vụ việc.  

 

Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng

Tại Hội nghị, các đại diện đến từ các Bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm về các biện pháp phòng, chống tham nhũng hiệu quả mà các đơn vị trong cả nước đã thực hiện trong năm 2014; đồng thời nhấn mạnh đến việc phải tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng trong năm 2015 để công tác này đạt được hiệu quả thực sự. 

 

Theo đại diện của nhiều Bộ, ngành, địa phương, trong năm 2014, các đơn vị thanh tra trong cả nước đã tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Nhờ đó, việc công khai, minh bạch đã được thực hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau và ngày càng cụ thể hơn. Môi trường kinh doanh của Việt Nam cũng đã được cải thiện đáng kể so với các năm trước đây, nhất là trong việc tiếp cận thông tin về đất đai và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Theo kết quả khảo sát Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2013, điểm số “Công khai, minh bạch” đã tăng 3,4% so với năm 2012, điểm số “Trách nhiệm giải trình với người dân” tăng 1,19% so với năm 2012. Còn theo Báo cáo chỉ số môi trường kinh doanh thuận lợi của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ, Việt Nam xếp hạng 99/189 nước về môi trường kinh doanh thuận lợi. Đánh giá của Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam thì cho kết quả, chỉ số môi trường kinh doanh quý II/2014 đã tăng từ 59 điểm lên 66 điểm, trở lại thời kỳ thịnh vượng.

 

Ông Lê Tiến Hào cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2014, năm 2015, toàn ngành thanh tra sẽ quan tâm rà soát, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng, nhất là việc hoàn thiện các quy định trong việc công khai minh bạch trong quản lý ngân sách, đất đai, tài nguyên, tài sản nhà nước, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và công tác cán bộ của các cấp, các ngành. 

 

Để phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, ông Lê Tiến Hào cho rằng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để đảm bảo thông tin khách quan, đúng sự thật.

 

Cùng với đó, phải nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: đầu tư xây dựng, đất đai, tín dụng, ngân hàng, thu ngân sách (thuế, hải quan), mua sắm công, thực hiện các chính sách xã hội… và công tác cán bộ; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Bài và ảnh: Bích Thảo

ngocthanh