Nâng cao trách nhiệm giải trình và giám sát hiệu quả đầu tư công

Đây là ý kiến của hầu hết chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế tại Hội thảo: Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức ngày 17/1, tại Hà Nội.

Đây là ý kiến của hầu hết chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế tại Hội thảo: Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức ngày 17/1, tại Hà Nội.

 

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam” hợp phần I, do Tổ chức Hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA) hỗ trợ.

 

Theo ông Lê Viết Thái, Trưởng ban Nghiên cứu thể chế kinh tế thuộc CIEM, hiện nền kinh tế vĩ mô của nước ta vẫn còn những điểm bất ổn nhất định; vấn đề sở hữu vốn trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN), khuyến khích tư nhân chưa được xử lý thỏa đáng; chất lượng đầu tư công chưa tương xứng… Đây là một trong những nguyên nhân gây nên sự phân tán trong cân đối vĩ mô, góp phần hạn chế hiệu quả đầu tư công.

 

Một số ý kiến cho rằng, vấn đề then chốt trong điều hành kinh tế vĩ mô là các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hiện chưa tham gia hiệu quả vào thực hiện chức năng cân đối vĩ mô ở từng cấp. Hiệu quả đầu tư công từ đây cũng không được quan tâm đúng mức.

 

Để nâng cao vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Chính phủ trong điều kinh tế vĩ mô, nhất là hiệu quả đầu tư công, TS. Grayson Clarke, tư vấn quốc tế chia sẻ: Kinh nghiệm thế giới cho thấy, có 5 khía cạnh của công cuộc cải cách quản lý kinh tế vĩ mô cần quan tâm, bao gồm: DNNN; lập kế hoạch tài chính của Chính phủ; giải trình và giám sát mạnh mẽ hơn; hệ thống chuyển tài khóa nội bộ Chính phủ; cải cách và giám sát thị trường tài chính. Trong đó, Chính phủ cần lưu ý khía cạnh giải trình và giám sát mạnh mẽ hoạt động đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải là người “gác cổng” đánh giá hiệu quả của những dự án đầu tư công. 

 

TS. Grayson Clarke gợi ý, thời gian tới Việt Nam nên ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện đầu tư công, tiếp đến cần sớm ban hành Luật Đầu tư công. Luật này cần phải có chất lượng tốt, đảm bảo Chính phủ kiểm soát đầu tư công một cách chặt chẽ. Đặc biệt, Luật này phải có những quy định rõ ràng về giải trình và giám sát hiệu quả đầu tư công. 

 

Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho rằng, trong thời gian tới, để nâng cao vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Chính phủ trong điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là đối với hoạt động đầu tư công, cần tiếp tục phát triển ngành kiểm toán, tăng cường giám sát độc lập. Hình thành mạng lưới dịch vụ thanh tra độc lập với các lĩnh vực then chốt như y tế, giáo dục, an ninh xã hội và đất đai.

Trung Hiếu

trungnam