Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), năm 2014, Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư công, đổi mới và quản lý đầu tư theo kế hoạch trung hạn. Vốn được huy động tập trung cho các công trình quan trọng và cấp thiết, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, khắc phụ tình trạng đầu tư dàn trải.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), năm 2014, Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư công, đổi mới và quản lý đầu tư theo kế hoạch trung hạn. Vốn được huy động tập trung cho các công trình quan trọng và cấp thiết, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, khắc phụ tình trạng đầu tư dàn trải. Năm 2014 cũng là năm thứ 3 thực hiện Đề án tổng thể Tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có triển khai tái cơ cấu đầu tư đi đôi với việc tiếp tục giảm dần đầu tư công, giảm tỷ trọng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, hoàn thiện thể chế về đầu tư nhằm huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Thực hiện nhiệm vụ này, năm 2014, các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển được huy động và sử dụng tương đối hiệu quả. Các chính sách tài chính, tiền tệ tiếp tục phát huy tác dụng, tập trung vào việc duy trì lãi suất thấp đã tạo điều kiện thúc đẩy thu hút và giải ngân vốn đầu tư.

 

Cũng theo Bộ KH&ĐT, để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, các cơ quan chức năng đã phối hợp thực hiện tốt việc tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển theo kế hoạch được giao. Đây cũng là một trong những điểm mấu chốt để bảo đảm tiến độ thực hiện của các dự án, công trình, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và khối lượng thực hiện hoàn thành. Ngoài ra, các địa phương trên cả nước cũng đẩy mạnh huy động các nguồn lực và đa dạng hóa hình thức đầu tư, đồng thời tập trung chỉ đạo việc giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm quốc gia. Nhiều công trình hiện đại, quan trọng về giao thông, thủy lợi, hạ tầng đô thị, hệ thống thông tin được đẩy nhanh tiến độ và đưa vào sử dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

 

Bộ KH&ĐT đánh giá, tất cả các yếu tố nêu trên đã góp phần nâng cao hiệu quả vốn đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo thống kê, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện năm 2014 ước tính đạt 1.220,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2013 và bằng 31% GDP.

IMG

Trong vốn đầu tư của khu vực nhà nước, vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện năm 2014 ước tính đạt 207,7 nghìn tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm và tăng 0,3% so với năm 2013. Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 4.1851 tỷ đồng, bằng 105,9% kế hoạch năm và tăng 0,5% so với năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 165.852 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm và tăng 0,2% so với năm 2013. 

Q.M

ngocthanh