Năm 2015: Hơn 30 triệu USD vốn ODA chi cho ngành xây dựng

Báo cáo của Bộ Xây dựng mới đây cho thấy, trong năm 2015, Bộ này đã quản lý thực hiện 17 dự án hỗ trợ kỹ thuật với tổng vốn tài trợ là 34,5 triệu USD từ nguồn vốn ODA.