Năm 2015 đơn giản hóa 13 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm năm 2015.

 

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là đơn giản hóa và cắt giảm tối thiểu 25% chi phí tuân thủ đối với 13 nhóm TTHC, quy định liên quan đến hoạt động xuất khẩu thủy sản từ giai đoạn nuôi trồng, khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu; hoạt động của các cơ sở in; cơ sở khám, chữa bệnh từ khi có quyết định thành lập, hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đến khi đi vào hoạt động…

 

Kế hoạch cũng hướng đến mục tiêu đạt 100% TTHC tại các cấp chính quyền được chuẩn hóa và kịp thời công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và niêm yết đồng bộ, thống nhất tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

 

Theo Kế hoạch, thời hạn phải hoàn thành thống kê TTHC, quy định liên quan trong nhóm thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ, ngành chủ trì tổng hợp là trước ngày 31/1/2015; hệ thống hóa nhóm TTHC, quy định liên quan để thống nhất triển khai là trước ngày 15/2/2015; các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh thực hiện niêm yết đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC ngay sau khi quyết định công bố TTHC chuẩn hóa theo từng cấp giải quyết được ban hành là trước ngày 31/12/2015.

T.D

ngocthanh