Minh bạch hóa đất đai từ cấp độ quản lý đến người sử dụng

Luật đất đai 2013 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới. Luật được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa đất đai từ cấp độ quản lý đến người sử dụng. Phóng viên Báo đấu thầu đã phỏng vấn ông Trần Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về vấn đề này.

Luật đất đai 2013 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới. Luật được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa đất đai từ cấp độ quản lý đến người sử dụng. Phóng viên Báo đấu thầu đã phỏng vấn ông Trần Hồng Hà - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về vấn đề này.

IMG

Ông Trần Hồng Hà

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

Phóng viên (PV): Xin ông cho biết những nội dung đổi mới quan trọng của Luật đất đai 2013?

 

Ông Trần Hồng Hà: Luật đất đai 2013 có 9 nội dung đổi mới quan trọng. Một số điểm mới phải kể đến là: Luật đã quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước, những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất; các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp với từng đối tượng, từng hình thức sử dụng đất và điều kiện để sử dụng các quyền của người sử dụng đất. Luật đất đai 2013 tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai đối với khu vực nông nghiệp nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, nâng thời hạn giao đất nông nghiệp trong hạn mức lên 50 năm; quy định chặt chẽ chế độ quản lý, sử dụng đất trồng lúa, đất có rừng. Luật đã quy định rõ mối quan hệ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng cấp; thu hẹp các trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển cơ bản sang áp dụng hình thức thuê đất; thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất. Luật cũng quy định cụ thể điều kiện được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, có chế tài mạnh để xử lý đối với các trường hợp đất đã được giao, cho thuê nhưng không đưa vào sử dụng, chậm sử dụng, nhằm lựa chọn nhà đầu tư có năng lực… 

 

PV: Luật đất đai 2013 sẽ thiết lập sự bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, xin ông nói rõ hơn về điều này?

 

Ông Trần Hồng Hà: Chúng ta sẽ thấy rõ điều này trong Luật đất đai 2013 với mục đích thực hiện quyền và nghĩa vụ sử dụng đất giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài cho phù hợp với yêu cầu hội nhập và thu hút đầu tư. Nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đều bình đẳng trong việc áp dụng hình thức giao đất, thuê đất; mở rộng quyền nhận chuyển nhượng vốn là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, quyền nhận chuyển quyền sử dụng đất trong các dự án phát triển nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở.

IMG

Ảnh: LTT

 

PV: Nhiều chuyên gia cho rằng trong Luật đất đai 2013, việc thiết lập quản trị đất đai được tăng cường, xin ông cho biết thêm về điểm này?

 

Ông Trần Hồng Hà: Luật đất đai 2013 bổ sung một chương mới quy định về hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai. Luật cũng quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc xây dựng, cung cấp thông tin đất đai, bao gồm việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai và bảo đảm quyền tiếp cận của tổ chức, cá nhân đối với hệ thống thông tin đất đai; trách nhiệm công bố kịp thời, công khai thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định và thông báo quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực đất đai cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp. Điểm mới quan trọng ở phần này là việc tham gia của người dân, trách nhiệm giải trình của Nhà nước trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…

 

PV: Xin cảm ơn ông!

Ngô Trần (ghi)

 

thedung