Luật Đấu thầu năm 2013 giúp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Luật Đấu thầu năm 2013 có hiệu từ ngày 1/7/2014 không chỉ ưu đãi cho hàng hóa trong nước mà còn có ưu đãi cho nhà thầu Việt Nam, lao động Việt Nam.

Luật Đấu thầu năm 2013 có hiệu từ ngày 1/7/2014 không chỉ ưu đãi cho hàng hóa trong nước mà còn có ưu đãi cho nhà thầu Việt Nam, lao động Việt Nam. 

 

Khẳng định trên được Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản gửi Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  (CVĐ) về việc sơ kết 5 năm thực hiện CVĐ.

 

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện CVĐ, Bộ đã tham gia, phối hợp với các cơ quan rà soát, bổ sung, ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất trong nước, bảo vệ thị trường trong nước. Cụ thể, Bộ đã trình Chính phủ, Quốc hội Luật Đấu thầu mới và được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (ngày 26/11/2013), với nhiều quy định quán triệt tinh thần tăng cường sử dụng hàng hóa trong nước đã sản xuất được cũng như ưu tiên lựa chọn nhà thầu trong nước trong công tác đấu thầu. 

 

Cụ thể, trong công tác lựa chọn nhà thầu, Khoản 1 Điều 14 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định: “Nhà thầu được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế để cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên”. Điểm b Khoản 1 Điều 15 cũng nhấn mạnh: “Việc tổ chức đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà thầu chỉ được thực hiện khi gói thầu mua sắm hàng hóa đó trong nước không sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, giá. Trường hợp hàng hóa thông dụng đã được nhập khẩu và chào bán tại Việt Nam thì không tổ chức đấu thầu quốc tế”.

 

Bên cạnh đó, để tăng cường thực hiện CVĐ, trong thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư định kỳ rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các chính sách hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, trong đó có một số danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được. Đồng thời, Bộ phối hợp, tham gia với các đơn vị liên quan thực hiện một số hoạt động hỗ trợ (điều tra, khảo sát thị trường, điều tra người tiêu dùng…); tiếp tục thực hiện cải cách hành chính; chấn chỉnh công tác quản lý thị trường, hải quan, thuế, chất lượng sản phẩm; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, người tiêu dùng hưởng ứng chủ trương “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Trung Hiếu

admin