Long An: Nhiều hạn chế trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Tại Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Long An trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ những hạn chế của tỉnh Long An trong việc thực hiện pháp luật về PCTN.

Tại Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Long An trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ những hạn chế của tỉnh Long An trong việc thực hiện pháp luật về PCTN.

 

Cụ thể, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN chưa được tỉnh Long An tiến hành thường xuyên, liên tục; hình thức tuyên truyền chưa thực sự phong phú, sâu rộng. Do vậy, nhận thức về pháp luật PCTN và công tác PCTN ở một số bộ phận còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết, đánh giá việc thực hiện còn chưa kịp thời, dẫn đến kết quả thực hiện ở các Sở, ngành tại Long An còn thấp.

 

Về thanh tra trách nhiệm, hạn chế chung là chất lượng các cuộc thanh tra chưa cao; nhiều cuộc thanh tra làm sơ sài, chấp hành chưa tốt về trình tự thủ tục khi tiến hành thanh tra; có cuộc thanh tra không ban hành kết luận thanh tra. Đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng trên địa bàn tỉnh Long An, qua công tác tự kiểm tra nội bộ và qua công tác thanh tra, số vụ việc được phát hiện là có dấu hiệu tham nhũng chưa nhiều. Tuy nhiên, phần lớn các vụ việc trên đều không được chuyển sang cơ quan điều tra.

 

Về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, một số đơn vị không thực hiện chế độ báo cáo về minh bạch tài sản, thu nhập; nhiều đơn vị không thực hiện chế độ báo cáo về công tác PCTN; chất lượng các báo cáo hầu hết là không đạt yêu cầu; nhiều nội dung báo cáo về công tác PCTN và báo cáo kết quả về minh bạch tài sản, thu nhập chưa đúng theo hướng dẫn. 

 

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Tổng thanh tra Chính phủ đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về việc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường việc phát hiện tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách...

Tuấn Dũng

ngocthanh