Lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong 3 tháng

Ngày 8/1, Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã diễn ra tại Hà Nội.

Ngày 8/1, Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã diễn ra tại Hà Nội.

 

Theo Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, việc sửa đổi Hiến pháp lần này nhằm đảm bảo đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và bảo vệ đất nước; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.

 

Theo đó, việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn những nội dung cơ bản có tính bản chất của chế độ ta đã được quy định trong Hiến pháp năm 1992 về phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thể chế hóa kịp thời những quan điểm, chủ trương lớn được nêu trong Cương lĩnh và các văn kiện khác của Đảng; hoàn thiện kỹ thuật lập hiến, bảo đảm để Hiến pháp thực sự là đạo luật cơ bản, có tính ổn định, lâu dài.

 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã báo cáo về những nội dung cơ bản của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và nêu rõ Dự thảo Hiến pháp sau khi sửa đổi, bổ sung có 11 chương, 124 điều (giảm 1 chương, 23 điều, giữ nguyên 14 điều; sửa đổi, bổ sung 99 điều và bổ sung 11 điều mới) so với Hiến pháp năm 1992.

 

Việc lấy ý kiến góp ý lần này diễn ra trong 3 tháng, được triển khai trên phạm vi rộng, đa dạng các thành phần tham gia. Dự kiến, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 sẽ tổng hợp những ý kiến đóng góp trình Hội nghị Trung ương 7 diễn ra vào tháng 4/2013, trình xin ý kiến Quốc hội cuối tháng 5/2013.

Hải Bình

ngocthanh