Lập quy hoạch tổng thể 3 di tích tại Lạng Sơn

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đồng ý chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích khảo cổ học Mai Pha; di tích Khu du kích Ba Sơn và di tích Chùa Bắc Nga

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa đồng ý chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích khảo cổ học Mai Pha; di tích Khu du kích Ba Sơn và di tích Chùa Bắc Nga trên địa bàn Tỉnh nhằm thực hiện việc khoanh vùng, bảo vệ, phát huy giá trị các di tích này.

 

Bên cạnh đó, Tỉnh cũng thống nhất tên gọi của dự án quy hoạch di tích Khu du kích Ba Sơn là Quy hoạch Khu lưu niệm di tích Khu du kích Ba Sơn, huyện Cao Lộc. 

 

UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các bước công việc theo quy định; kinh phí thực hiện lập quy hoạch cần sử dụng nguồn từ ngân sách nhà nước và huy động xã hội hóa đảm bảo đúng quy định.

BK

ngocthanh