Lạng Sơn tu bổ, phục hồi 37 di tích văn hóa lịch sử

(BĐT) - Trong thời gian tới, 37 di tích cấp quốc gia, cấp tỉnh trên địa bàn 2 huyện Bắc Sơn và Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn sẽ được tiến hành đầu tư tu bổ. 

Cụ thể, UBND tỉnh Lạng Sơn đã đồng ý chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích cấp quốc gia thuộc huyện Bắc Sơn (13 điểm) và di tích cấp tỉnh (14 điểm). UBND tỉnh này cũng đồng ý lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích các di tích cấp quốc gia thuộc huyện Tràng Định (3 điểm) và di tích cấp tỉnh (7 điểm).

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND các huyện trên hoàn chỉnh chủ trương đầu tư, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Bích Khánh