Làm rõ trách nhiệm khi triển khai 6 dự án chưa được phê duyệt

Khoản vay ODA của 6 dự án thuộc Hiệp định vay giai đoạn 2 của Chương trình tín dụng hỗn hợp Na Uy/KfW để thực hiện hạng mục tư vấn giám sát quốc tế vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khoản vay ODA của 6 dự án thuộc Hiệp định vay giai đoạn 2 của Chương trình tín dụng hỗn hợp Na Uy/KfW để thực hiện hạng mục tư vấn giám sát quốc tế vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

 

Theo đó, 6 dự án được phê duyệt vốn vay ODA gồm: dự án Hệ thống thoát nước thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; dự án Nâng cấp và mở rộng hệ thống cấp nước TP.  Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; dự án Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước, xử lý nước thải thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; dự án Xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn TP. Sóc Trăng và các vùng lân cận tỉnh Sóc Trăng; dự án Cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình; dự án Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ (Giai đoạn 1). 

 

Tổng vốn vay ODA được duyệt cho 6 dự án này là 2.196.667 Euro, tổng phần thuế là 236.310 Euro. Về cơ chế tài chính trong nước, ngân sách nhà nước cấp phát 100% khoản vay ODA cho từng dự án; phần thuế chi trả bằng vốn đối ứng của dự án do các địa phương tự thu xếp.

 

Trước khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 13/4/2015, 6 dự án này đã triển khai các dịch vụ tư vấn giám sát. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan làm rõ lý do và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc triển khai các dịch vụ tư vấn giám sát đối với 6 dự án nêu trên khi chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phân tích làm rõ lý do chậm trễ trong việc hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt việc phân bổ vốn trên (mất hơn 2 năm sau khi Hiệp định vay vốn giai đoạn 2 đã được ký).

 

Trên cơ sở đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để thúc đẩy tiến độ giải ngân các dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ODA nước ngoài, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2015.

T.Kiên

ngocthanh