Lai Châu: Thực hiện dự án San gạt mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất

UBND tỉnh Lai Châu vừa có công văn giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh làm chủ đầu tư dự án San gạt mặt bằng,

UBND tỉnh Lai Châu vừa có công văn giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh làm chủ đầu tư dự án San gạt mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất tại trục đường Lê Duẩn thuộc phường Tân Phong, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

 

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất có trách nhiệm khảo sát, lập Dự án bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và trình tự, thủ tục tại Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 9/11/2011 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời một số quy định cụ thể thực hiện dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; thời gian hoàn thành dự án gửi các Sở có liên quan thẩm định, trình UBND Tỉnh phê duyệt trước ngày 30/5/2015.

 

Cùng với đó, UBND tỉnh Lai Châu cũng giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP. Lai Châu theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện Dự án bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

BK

ngocthanh