Ký kết Chương trình chung của Liên Hợp Quốc về xây dựng nông thôn mới

Cuối tuần qua tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình chung của LHQ hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Cuối tuần qua tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình chung của LHQ hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

IMG

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình khung, tổng thể và toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống của người dân. Với mục tiêu bao trùm như vậy, đây được xem là chương trình đầu tiên được triển khai trên phạm vi cả nước. Các tỉnh, huyện, xã đều thành lập bộ phận chỉ đạo và vận hành Chương trình. Mỗi nội dung đều do các Bộ, ngành chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Bộ NN&PTNT là cơ quan thường trực, điều phối chung.

 

Chương trình do Cơ quan LHQ tại Việt Nam hỗ trợ thực hiện như một ưu tiên trong khuôn khổ “Kế hoạch một Liên Hợp Quốc” giai đoạn 2012 - 2016, trụ cột tăng trưởng bền vững, đảm bảo công bằng cho người dân.  Chương trình được xây dựng nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành, hướng tới thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên cả nước, tập trung vào nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

 

Mục tiêu chung của Chương trình theo Bộ NN&PTNT là cung cấp trợ giúp chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phát huy tiềm năng của khu vực nông thôn Việt Nam thông qua điều phối các trợ giúp kỹ thuật của hệ thống LHQ nhằm tích hợp các lợi thế so sánh của từng cơ quan đối với Chương trình. Mục tiêu cụ thể của Chương trình là phát triển một môi trường chính sách hiệu quả và tăng cường năng lực triển khai thông qua tư vấn kỹ thuật cho Ban chỉ đạo Trung ương, Văn phòng điều phối Chương trình; Điều phối các nhà tài trợ, các cơ quan tham gia và các chuyên gia; Hình thành một khuôn khổ pháp lý để tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện Chương trình, bao gồm hệ thống đồng quản lý và cơ chế liên kết công - tư (PPP); Tăng cường công tác tư vấn chính sách và thí điểm một số cải cách thể chế nhằm hỗ trợ các hộ nông dân, các nhà sản xuất nhỏ gia nhập thị trường; Tư vấn cấp quốc gia và cấp địa phương về an ninh lương thực; Khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong phát triển sản xuất nông sản hàng hóa trong bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

 

Chương trình được chia làm 3 hợp phần: Nâng cao hiểu biết của người sản xuất và cư dân nông thôn; Tăng cường năng lực xây dựng chính sách, chiến lược và đầu tư công; Điều phối, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình.

 

Dự án được thực hiện từ năm 2014 - 2016, bằng nguồn ODA không hoàn lại 1.100.000 USD của UNDP, vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 290.000 USD.

Tin và ảnh: Ngô Trần

trungnam