Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII sẽ thông qua 10 dự án luật

Ngày 17/5 tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình và nội dung kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Ngày 17/5 tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình và nội dung kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

IMG

Ảnh: Tiên Giang

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật, 1 nghị quyết; cho ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và 7 dự án luật khác. 

 

Các dự án luật và nghị quyết sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Luật Hòa giải cơ sở; Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi); Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội.

 

Các dự án luật sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến gồm: Luật Tiếp công dân; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật Việc làm.

 

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe, thảo luận, cho ý kiến và thông qua một số nội dung như: Các báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. 

 

Báo cáo của UBTƯMTTQ Việt Nam về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII... Báo cáo của UBTVQH về kết quả giám sát thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng vốn trái phiếu chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012.

 

Đặc biệt, kỳ họp thứ 5 sẽ là kỳ họp đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sẽ báo cáo một số vấn đề về triển khai nghị quyết này. Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thông qua một số nghị quyết như: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014...

Nguyễn Quang

trungnam