Khuyến khích các nguồn vốn đầu tư bảo vệ và phát triển rừng bền vững

Ngày 13/8 tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức cuộc họp về xây dựng kế hoạch năm 2014 và kế hoạch trung hạn 2014 - 2015 Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Ngày 13/8 tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức cuộc họp về xây dựng kế hoạch năm 2014 và kế hoạch trung hạn 2014 - 2015 Chương trình bảo vệ và phát triển rừng bền vững. Kế hoạch này nằm trong kế hoạch chung về bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2011 - 2020. 

IMG

Bảo vệ phát triển rừng bền vững đang được khuyến khích đầu tư            Ảnh: LTT

Kế hoạch năm 2014 và kế hoạch trung hạn 2014 - 2015 nhằm giảm căn bản tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; phát huy có hiệu quả các chức năng phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, khuyến khích các nguồn vốn đầu tư.

 

Mục tiêu chủ yếu của kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2011 - 2020 là bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; sử dụng tài nguyên rừng và quỹ đất được quy hoạch cho lâm nghiệp có hiệu quả. Nâng độ che phủ của rừng lên 42 - 43% vào năm 2015 và 44 - 45% vào năm 2020; tăng năng suất, chất lượng và giá trị của rừng; cơ cấu lại ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; đáp ứng cơ bản nhu cầu gỗ, lâm sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân có cuộc sống gắn với nghề rừng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

 

Tổng nhu cầu vốn cả giai đoạn 2011 - 2020 là 49.317 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách là 14.067 tỷ đồng, chiếm 29% tổng nhu cầu vốn, bình quân mỗi năm 1.407 tỷ đồng; vốn ngoài ngân sách là 35.250 tỷ đồng, chiếm 71% tổng nhu cầu vốn, bình quân mỗi năm 3.500 tỷ đồng, chủ yếu chi cho trồng rừng sản xuất và bảo vệ rừng.

 

Trong giai đoạn 2011 - 2015, tổng nhu cầu vốn là 24.562 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 8.062 tỷ đồng (chiếm 33%), bình quân mỗi năm 1.612 tỷ đồng; vốn vay và các nguồn vốn khác đầu tư trồng rừng sản xuất: 16.500 tỷ đồng (chiếm 67%). Bên cạnh nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, các nguồn vốn khác được khuyến khích đầu tư.

Nguyễn Quang

ngocthanh