Khuyến khích các nguồn lực xây dựng và phát triển khu CNTT tập trung

Đây là một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh tại Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh tại Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin (CNTT) tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Quy hoạch nhằm xây dựng một số khu CNTT tập trung ở các tỉnh, thành phố có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, nhất là nguồn vốn để triển khai xây dựng hạ tầng khu CNTT tập trung (từ ngân sách nhà nước địa phương và nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp), đã có các dự án đầu tư, các sản phẩm CNTT lớn.

IMG

Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 đặt mục tiêu xây dựng 2 đến 3 khu CNTT tập trung tại mỗi thành phố lớn là TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP.HCM

Ảnh: Tiên Giang

Bên cạnh đó, Quy hoạch cũng đặt mục tiêu xây dựng 2 đến 3 khu CNTT tập trung tại mỗi thành phố lớn là TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng và TP.HCM.

 

Để thực hiện mục tiêu trên, Quy hoạch nêu rõ, cần tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách đối với các khu CNTT tập trung, đặc biệt là các chính sách ưu đãi. Nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan đến các khu CNTT tập trung. Đồng thời, khuyến khích các nguồn lực xã hội, vốn đầu tư nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển các khu CNTT tập trung, đặc biệt là kết cấu hạ tầng kỹ thuật bên trong các khu theo quy định của pháp luật. Hỗ trợ, khuyến khích đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển trong các khu CNTT tập trung; đẩy mạnh việc trao đổi, kết hợp các hoạt động sản xuất và nghiên cứu giữa các khu CNTT tập trung và các cơ sở nghiên cứu, đào tạo. Xây dựng và phát triển mạng liên kết giữa các khu CNTT tập trung với các trường đại học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực CNTT để chia sẻ thông tin, tri thức giữa các đơn vị đào tạo, nghiên cứu với các đơn vị sản xuất kinh doanh.

 

Ngoài nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, Quy hoạch tổng thể cũng nhấn mạnh, cần nghiên cứu xây dựng cơ chế cho phép thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ việc ươm tạo và hoạt động của các doanh nghiệp mới trong khu CNTT tập trung. Lựa chọn, triển khai đầu tư một số vườn ươm điểm tại các khu CNTT tập trung, chuyên nghiên cứu phát triển các sản phẩm đặc thù phục vụ công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp.

 TH-CD

ngocthanh