Khoảng 9.300 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động

Đây là số liệu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2013, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP.

Đây là số liệu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng năm 2013, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP.

 

Theo Báo cáo, trong 6 tháng đầu năm nay, số lượng DN đăng ký thành lập mới đã bắt đầu tăng so với cùng kỳ năm 2012. Cụ thể, số DN đăng ký thành lập mới trong 6 tháng tăng 7,6%. Số DN tạm ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động cũng tăng dần với các con số ấn tượng (4 tháng khoảng 8.300 DN; 5 tháng khoảng 8.800 DN; 6 tháng khoảng 9.300 DN). Bên cạnh đó, số DN giải thể giảm so với cùng kỳ năm 2012.

 

Một số vùng có số DN đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm tăng cao như: Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng 24,3%; Trung du và miền núi phía Bắc tăng 32,7%; Đồng bằng sông Cửu Long tăng 53,9% so với cùng kỳ năm 2012. 

 

Những địa phương có số DN đăng ký thành lập mới tăng cao so với cùng kỳ là năm 2012: Hà Tĩnh tăng 67,3%; Bình Định tăng 83,3%; Sóc Trăng tăng 100%... Một số lĩnh vực có số lượng DN thành lập mới tăng đáng kể, như: Giáo dục và đào tạo tăng 5,1%; hoạt động dịch vụ khác tăng 8,9%; y tế và trợ giúp xã hội tăng 64,3%.

 

Tuy nhiên, Báo cáo cũng cho biết: Một số địa phương, nhất là các địa phương thuộc Đồng bằng sông Hồng, có số lượng DN đăng ký thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2012 (Hà Nội giảm 2,9%; Hải Phòng giảm 20,3%...). Một số lĩnh vực có số lượng DN thành lập mới giảm là: Xây dựng giảm 6%; tài chính ngân hàng và bảo hiểm giảm 6,5%; kinh doanh bất động sản giảm 10,6%.

Trung Hiếu

ngocthanh