Khiếu kiện về đất đai có giảm, nhưng vẫn là vấn đề phức tạp

Năm 2014, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý TN&MT, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn phải đối mặt.

Năm 2014, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý TN&MT, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn phải đối mặt.

 

Đây là đánh giá chung của Bộ TN&MT tại Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 diễn ra mới đây tại Hà Nội.

IMG

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong quản lý về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường

 Ảnh: Nhã Chi

 

Theo Bộ TN&MT, nguồn lực ngành TN&MT từng bước được phát huy, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo hướng bền vững. Trong năm 2014, hoạt động thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực TN&MT được tăng cường; xử phạt vi phạm hành chính 1.751 tổ chức, cá nhân với số tiền 141 tỷ đồng, kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước 1,7 tỷ đồng; thu hồi 1.286 ha đất, 102 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 5 Giấy phép hoạt động khoáng sản, tạm đình chỉ hoạt động 37 cơ sở gây ô nhiễm môi trường… Công tác quản lý nhà nước về TN&MT có chuyển biến rõ rệt, các địa phương tập trung hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020... 

 

Tuy nhiên, theo Bộ TN&MT, công tác quản lý TN&MT vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Tuy khiếu kiện về đất đai có giảm, nhưng vẫn còn là vấn đề phức tạp ở nhiều địa phương. Ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh, quản lý đô thị còn nghiêm trọng. Công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản còn nhiều tồn tại, đặc biệt là hoạt động khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường. Nguồn lực TN&MT chưa được phát huy đầy đủ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững của đất nước; tiềm năng tài nguyên kinh tế biển chưa được đánh giá đầy đủ để quản lý, khai thác và bảo vệ.

 

Tại Hội nghị, đại diện Bộ TN&MT cam kết, trong năm 2015, ngành TN&MT sẽ khắc phục những tồn tại trên, tiếp tục tập trung xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách và pháp luật về TN&MT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương, làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành TN&MT đã thực hiện được trong năm 2014. Đối với nhiệm vụ năm 2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu ngành TN&MT cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch về quản lý TN&MT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong quản lý về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn Ngành, thực hiện tốt cơ chế một cửa tại các cảng biển quốc tế. Bộ TN&MT cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về ứng phó, chống biến đổi khí hậu…

 Ngô Trần

ngocthanh