Khánh Hòa: Ban hành quy định mới về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND quy định một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn Tỉnh,

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND quy định một số nội dung về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn Tỉnh, bao gồm: thiết kế NƠXH; chủ đầu tư dự án xây dựng NƠXH; chấp thuận đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án phát triển NƠXH; hỗ trợ, ưu đãi phát triển NƠXH; quản lý chất lượng, quản lý sử dụng NƠXH được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

 

Đối với chủ đầu tư dự án xây dựng NƠXH, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND Tỉnh quyết định chủ đầu tư đối với dự án phát triển NƠXH có từ 30% vốn ngân sách nhà nước trở lên, trong đó không bao gồm tiền sử dụng đất và khoản chi phí hỗ trợ xây dựng hạ tầng (nếu có) theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP. 

 

Đối với việc lựa chọn chủ đầu tư dự án NƠXH được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tham mưu cho UBND Tỉnh tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án theo Khoản 3 Điều 5 của Thông tư số 08/2014/TT-BXD. Đối với dự án xây dựng NƠXH theo hình thức BT thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư theo Điều 10 của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP.

 

Đặc biệt, trường hợp dự án NƠXH được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách mà áp dụng hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư. Khi thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án, Sở Xây dựng có trách nhiệm bổ sung các nội dung yêu cầu nêu tại Khoản 4 Điều 11 của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP trong hồ sơ mời thầu. Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án NƠXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Tỉnh; hồ sơ đề nghị chấp thuận đầu tư xây dựng NƠXH bằng vốn ngoài ngân sách tại Sở Xây dựng.

Thanh Tú

ngocthanh