Khắc phục tình trạng khép kín, tiêu cực trong đấu thầu

Nhiều nội dung quan trọng đã được thảo luận tại Hội nghị truyền hình trực tuyến: Triển khai, tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Phòng, chống tham nhũng...

Nhiều nội dung quan trọng đã được thảo luận tại Hội nghị truyền hình trực tuyến: Triển khai, tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung) và các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Phòng, chống tham nhũng, do Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức hôm qua (25/9) tại 63 điểm cầu trên cả nước.  

IMG

Ảnh: Lê Tiên

Tăng cường công khai, minh bạch trong mua sắm công

 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh nhấn mạnh, làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội, của nhân dân trong quản lý nhà nước, quản lý xã hội, sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

 

Luật Phòng, chống tham nhũng ban hành năm 2005 đã tạo khung pháp lý quan trọng, tuy nhiên qua 8 năm triển khai thực hiện, nhiều quy định đã bộc lộ những hạn chế, bất cập như việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên nhiều lĩnh vực còn chung chung, khó thực hiện; có lĩnh vực còn chưa quy định về công khai, minh bạch; công tác kê khai tài sản, thu nhập còn hình thức, tác dụng phòng ngừa tham nhũng còn hạn chế, hiệu quả thấp; việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng chưa được quan tâm đúng mức.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 4 và có hiệu lực từ ngày 1/2/2013. 

 

Tại Hội nghị, TTCP đã giới thiệu những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành. Một trong những nội dung quan trọng được nhấn mạnh là việc sửa đổi, bổ sung các quy định về hình thức và lĩnh vực thực hiện công khai, minh bạch. 

 

Theo đó, nhằm khắc phục tính hình thức khi thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Luật sửa đổi, bổ sung quy định các hình thức công khai bắt buộc mà người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải lựa chọn như: niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị; thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan; phát hành ấn phẩm; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và đưa lên trang thông tin điện tử.

 

Theo TTCP, thực tiễn thời gian qua cho thấy, ở nhiều ngành, lĩnh vực, việc thực hiện công khai, minh bạch còn hạn chế, chưa phát huy hết tác dụng trong phòng ngừa tham nhũng, đặc biệt trong lĩnh vực liên quan đến quản lý, sử dụng các nguồn lực công hoặc có sự tiếp xúc thường xuyên giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhiều quy định còn chưa rõ về nội dung cần được công khai, minh bạch. 

 

Vì vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng đã tập trung khắc phục những vấn đề này, như việc bổ sung “Danh mục các dự án chỉ định thầu, lý do chỉ định thầu, thông tin về nhà thầu được chỉ định; danh mục các dự án đấu thầu hạn chế” vào nội dung quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 13 về công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản, nhằm giúp khắc phục tình trạng khép kín, tiêu cực trong đấu thầu đối với chương trình hoặc dự án có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Trong lĩnh vực này, một số đại biểu cũng có ý kiến rằng, việc chỉ định thầu đôi khi bị các địa phương lợi dụng sự phân cấp, thực hiện chưa đúng quy định, quy trình, gây thất thoát vốn của Nhà nước tại một số công trình xây dựng, mua sắm. 

IMG

Ảnh: BK

Ngoài vấn đề liên quan đến đấu thầu, Luật cũng sửa đổi quy định về công khai, minh bạch trong quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Điều 14 nhằm làm rõ các nội dung phải thực hiện công khai, minh bạch, bao gồm: Báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội; các mục tiêu, dự kiến kết quả, các nhóm hoạt động chính và đối tượng thụ hưởng trong quá trình lập dự án; quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch thực hiện dự án; báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện dự án, báo cáo đánh giá thực hiện dự án và báo cáo kết thúc dự án. Đồng thời, tùy vào từng loại dự án và giai đoạn triển khai cụ thể, cơ quan chủ quản hoặc chủ dự án có trách nhiệm lựa chọn các nội dung phù hợp ở trên để công khai... Việc công khai trong đầu tư xây dựng, theo một số ý kiến, sẽ giúp các doanh nghiệp, nhà thầu biết để đưa ra kế hoạch tham dự đấu thầu thuận lợi và công bằng hơn. 

 

Hạn chế tình huống phức tạp nảy sinh

 

Cùng với việc giới thiệu những nội dung mới trong Luật Phòng, chống tham nhũng, TTCP cũng tập trung quán triệt nội dung Kế hoạch 2100/KH-TTCP của TTCP ban hành ngày 19/9/2013 về tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài.

 

Theo đó, sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và triển khai thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP, đã có hơn 90% vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng được xem xét, giải quyết. 

 

Tuy nhiên, TTCP cũng cho biết, trên thực tế, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ việc khiếu nại đông người vẫn còn nhiều. Ngoài những vụ đã được rà soát, vẫn còn không ít vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm. Trước tình hình đó, TTCP ban hành Kế hoạch 2100/KH-TTCP để hạn chế đến mức tối đa các tình huống phức tạp phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân…

 

Để thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và các Nghị định có liên quan, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đóng góp những đề xuất, kiến nghị nhằm bảo đảm cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả, tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.  

Bích Khánh

trungnam