Khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2014

Ngày 23/1, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2015 và phổ biến Luật Đầu tư công; xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh chủ trì hội nghị.

Ngày 23/1, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2015 và phổ biến Luật Đầu tư công; xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh chủ trì hội nghị.

IMG

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh phát biểu tại Hội nghị Triển khai công tác năm 2015 và phổ biến Luật Đầu tư công; xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 Ảnh: Tất Tiên

 

Tại Hội nghị, báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2014, ông Tống Quốc Đạt, Chánh Văn phòng Bộ KH&ĐT cho biết, năm 2014, Bộ KH&ĐT đã cơ bản hoàn thành tốt chương trình công tác và các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong năm 2014, Bộ đã trình Quốc hội thông qua 3 dự án Luật rất quan trọng là Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công. Đồng thời, tạo bước đột phá mới về cải cách thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư, kinh doanh, phù hợp với yêu cầu xây dựng thể chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. 

 

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển bền vững, năm 2014, Bộ KH&ĐT đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo đánh giá thực hiện phát triển bền vững năm 2013; tổng hợp, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo rà soát các cơ chế, chính sách, hạn chế phát triển bền vững cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung. 

 

Theo đánh giá, kết quả các đề án, báo cáo do Bộ KH&ĐT xây dựng đều thể hiện sự nhất quán quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, cũng như tích cực xây dựng các giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

 

Những thành công trên là kết quả từ sự chỉ đạo của tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và sự nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2014 của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Bộ KH&ĐT. 

 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đánh giá cao vai trò của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Bộ KH&ĐT trong các hoạt động năm 2014 vừa qua. Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2015, các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Kế hoạch và Đầu tư và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III là nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng của Bộ. Bộ trưởng mong muốn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của Bộ sẽ không ngừng phấn đấu, lao động góp phần vào những thành công chung của ngành Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

 H.V

ngocthanh