Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ KH&ĐT

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ.

 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT giao Vụ Pháp chế từ tháng 1 - 3/2015 phải đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Trong thời gian từ tháng 1 - 9/2015, các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT thực hiện rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý và căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2015, Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong năm. Cụ thể là thực hiện kiểm tra theo thẩm quyền, hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra văn bản thực hiện việc kiểm tra; kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý văn bản theo quy định của pháp luật.

 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cũng giao Vụ Pháp chế cuối năm 2015 tiến hành kiểm tra lại kết quả rà soát và rà soát bổ sung văn bản quy phạm pháp luật của Bộ; đồng thời công bố kết quả hệ thống hóa năm 2015, trên cơ sở đó để ra quyết định công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần. Vụ Pháp chế cũng được giao định kỳ, hoặc đột xuất báo cáo kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ KH&ĐT gửi Bộ Tư pháp theo yêu cầu.

Tuấn Dũng 

ngocthanh