Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng của Bộ KH&ĐT năm 2013

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Bộ năm 2013.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có văn bản ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng (PCTN) của Bộ năm 2013.

 

Theo Kế hoạch, năm 2013, Bộ KH&ĐT và các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các quy định pháp luật về PCTN và thực hành tiết kiệm tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Báo Đấu thầu, Báo Đầu tư, các tạp chí, cổng thông tin điện tử của Bộ sẽ tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan về PCTN, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như đầu tư, đấu thầu…   

 

Trong năm 2013, Bộ KH&ĐT cũng sẽ thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng; xây dựng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Cụ thể, Văn phòng Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành các quy định về phân cấp quản lý tài chính, phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản cho các đơn vị dự toán trực thuộc để các đơn vị phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Thanh tra Bộ có nhiệm vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản của Bộ liên quan đến công tác PCTN, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra theo quy định pháp luật.

 

Bên cạnh đó, trong năm 2013, Bộ KH&ĐT cũng sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Kế hoạch hành động PCTN của Bộ nêu rõ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và xây dựng các cơ chế, chính sách và văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư liên quan đến PCTN trình cấp có thẩm quyền ban hành. 

 

Thực hiện Kế hoạch PCTN năm 2013, Bộ KH&ĐT cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng; tổ chức tiếp công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo; xử lý, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, dứt điểm và đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức. 

Tuấn Dũng

ngocthanh