Huy động khu vực tư nhân cung cấp dịch vụ hàng không

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, trong năm 2015 Cục sẽ triển khai quyết liệt 4 đề án gồm: nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không; phát triển đào tạo nguồn nhân lực hàng không; xã hội hóa

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) cho biết, trong năm 2015 Cục sẽ triển khai quyết liệt 4 đề án gồm: nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng hàng không; phát triển đào tạo nguồn nhân lực hàng không; xã hội hóa (huy động nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không); đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hàng không dân dụng của Cục Hàng không Việt Nam và các Cảng vụ hàng không đến năm 2020.

 

Cùng với đó, ngành hàng không cũng sẽ triển khai mạnh mẽ chủ trương huy động khu vực tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ hàng không; tạo điều kiện thuận lợi và môi trường cạnh tranh bình đẳng trong cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không; đồng thời sẽ tiếp tục triển khai cổ phần hóa các doanh nghiệp hàng không. Cục Hàng không Việt Nam sẽ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải việc cổ phần hóa các doanh nghiệp hàng không theo kế hoạch với mục tiêu tăng chất lượng dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

 

Để đổi mới công tác quản lý, điều hành, năm 2015, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo việc ứng dụng khoa học công nghệ mới vào hoạt động của ngành hàng không dân dụng trên mọi lĩnh vực, từ công tác quản lý nhà nước đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị, đặc biệt là công tác điều hành bay, quản lý an toàn, đảm bảo an ninh... 

Tuấn Dũng

 

ngocthanh