Hướng dẫn về thanh toán bằng tiền mặt đối với các tổ chức sử dụng vốn nhà nước

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 33/2014/TT-NHNN quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/1/2015, nhằm hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 222/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt (NĐ 222).

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 33/2014/TT-NHNN quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/1/2015, nhằm hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 222/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt (NĐ 222). 

 

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: tổ chức sử dụng vốn nhà nước; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan đến thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước, trừ các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 222.

 

Theo Thông tư, từ ngày 15/1/2015, các trường hợp được thanh toán tiền mặt gồm: Thanh toán tiền thu mua nông, lâm, thủy sản, dịch vụ và các sản phẩm khác cho người dân trực tiếp sản xuất, đánh bắt, khai thác bán ra mà chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng; Thanh toán công tác phí, trả lương và các khoản thu nhập khác cho người lao động chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng; Các khoản thanh toán để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật Nhà nước; Bên thanh toán thực hiện việc thanh toán hoặc bên được thanh toán nhận thanh toán tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, khu vực nông thôn nơi chưa có tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; Khoản thanh toán với giá trị dưới 20 triệu đồng, trừ trường hợp các khoản thanh toán trong ngày có giá trị dưới 20 triệu đồng cho cùng một mục đích, một đối tượng thanh toán nhưng tổng các khoản thanh toán này lớn hơn 20 triệu đồng.

 

Theo NHNN, mục tiêu của việc ban hành Thông tư là nhằm hạn chế thanh toán bằng tiền mặt trong nền kinh tế, góp phần tiết kiệm chi phí xã hội liên quan đến sử dụng tiền mặt, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước.

Nguyệt Minh

ngocthanh