Hơn 8,1 tỷ đồng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020

Với mục tiêu tiếp tục tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã cho 4 huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh và Tây Sơn; góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao,

Với mục tiêu tiếp tục tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã cho 4 huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh và Tây Sơn; góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều hành, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở tỉnh Bình Định giai đoạn 2015 - 2020. 

 

Kinh phí dự kiến để thực hiện Kế hoạch là hơn 8,1 tỉ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ 70%, ngân sách của Tỉnh hỗ trợ 30% kinh phí.

 

Theo Kế hoạch, UBND Bình Định giao Sở Nội vụ Bình Định chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện trên xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã hàng năm theo đúng  Kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng đã được UBND Tỉnh phê duyệt; Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch và những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện, trình UBND Tỉnh.

 

Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, địa phương liên quan phân bổ kinh phí trình UBND Tỉnh giao dự toán kinh phí cho các đơn vị để thực hiện Kế hoạch. Ban Dân tộc phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu đề xuất UBND Tỉnh thực hiện các nội dung về tạo nguồn đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cơ sở là người dân tộc thiểu số...

BK

ngocthanh