Hơn 4 triệu USD thực hiện danh mục dự án do UNDP tài trợ

Danh mục Dự án "Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam" do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Chương trình toàn cầu về tăng cường năng lực giảm phát thải do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và Liên minh châu Âu (EU) (Chương trình EU-UNDP LECB) đồng tài trợ ủy thác qua UNDP vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Danh mục Dự án "Hỗ trợ tăng cường năng lực và đổi mới thể chế thực hiện tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam" do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Chương trình toàn cầu về tăng cường năng lực giảm phát thải do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và Liên minh châu Âu  (EU) (Chương trình EU-UNDP LECB) đồng tài trợ ủy thác qua UNDP vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản Dự án. Thời gian thực hiện Dự án là trong 4 năm. Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 4,128 triệu USD, trong đó, vốn ODA không hoàn lại là 3,9 triệu USD và vốn đối ứng bằng tiền mặt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 228.000 USD, tương đương 4,8 tỷ đồng.

 

Kết quả chính của Dự án là tăng cường năng lực cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc hướng dẫn thực hiện, tiến hành theo dõi, đánh giá, kiểm chứng, báo cáo và thẩm tra quá trình thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh, bao gồm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan của Việt Nam, các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển.

 

Bên cạnh đó, tăng cường năng lực kỹ thuật cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và các tỉnh được lựa chọn để lồng ghép nội dung tăng trưởng xanh vào quá trình lập kế hoạch, ngân sách và chi tiêu tại cấp ngành và tỉnh.

 

Dự án cũng sẽ góp phần nâng cao kiến thức và nhận thức của các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; phân tích chính sách về tài chính, đầu tư, tài khóa và các rào cản khác với đầu tư tăng trưởng xanh; hỗ trợ đối thoại chính sách về các kết quả nghiên cứu...

 

Để sử dụng nguồn vốn hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan và Văn phòng UNDP tại Việt Nam xây dựng, phê duyệt, ký Kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành; bảo đảm sử dụng viện trợ ODA hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Thủy Dung Thảo

ngocthanh