Hoàn thiện đề án Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu

Cần làm rõ các yếu tố năng lực cạnh tranh (NLCT) hàng hóa xuất khẩu Việt Nam gắn với NLCT quốc gia, NLCT doanh nghiệp là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải

Cần làm rõ các yếu tố năng lực cạnh tranh (NLCT) hàng hóa xuất khẩu Việt Nam gắn với NLCT quốc gia, NLCT doanh nghiệp là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đối với Bộ Công Thương trong công tác hoàn thiện đề án Nâng cao NLCT các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho rằng, để làm rõ yếu tố NLCT các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, Đề án cần được hoàn thiện theo hướng bổ sung vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, hiệp hội trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao NLCT hàng hóa xuất khẩu. Đồng thời, phân tích sâu yếu tố NLCT theo các ngành, nhóm hàng xuất khẩu mà Việt Nam đang có hoặc sẽ có lợi thế xuất khẩu, cả ngắn hạn và dài hạn, xác định các ưu, nhược điểm NLCT của từng ngành, nhóm hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, bổ sung dự báo về tiềm năng xuất khẩu các ngành, nhóm hàng để xác định được những hàng hóa cần tập trung nâng cao NLCT, bảo đảm xuất khẩu hiệu quả và bền vững…

 

Từ những yêu cầu đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương trao đổi, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về đề cương Đề án. Trên cơ sở đó, tiếp tục hoàn chỉnh Đề án, lấy ý kiến các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp liên quan để tiếp thu, hoàn thiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2015.

 Thủy Dung

ngocthanh