Hà Tĩnh phấn đấu đạt hơn 91.000 tỷ đồng vốn đầu tư xã hội năm 2015

Một trong những nhóm giải pháp trọng tâm để đạt được mục tiêu trên là đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trong đó huy động tối đa các nguồn vốn, đặc biệt là khuyến khích đầu tư thông qua hình thức đối tác công - tư (PPP).

Một trong những nhóm giải pháp trọng tâm để đạt được mục tiêu trên là đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, trong đó huy động tối đa các nguồn vốn, đặc biệt là khuyến khích đầu tư thông qua hình thức đối tác công - tư (PPP).

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cho biết, năm 2014, GDP của Tỉnh tăng trưởng cao, ước đạt 25,89%, đứng đầu khu vực và cả nước về tốc độ tăng trưởng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tiếp tục tăng nhanh, dự kiến đạt gần 86.000 tỷ đồng, tăng 28,15% so với kế hoạch và tăng 59% so với năm 2013; là yếu tố đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách. Cơ cấu vốn đầu tư có sự chuyển dịch mạnh mẽ: tỷ trọng vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách giảm từ 75,5% (năm 2010) xuống còn 11% (năm 2014); vốn đầu tư từ doanh nghiệp và dân cư tăng từ 24,5% (năm 2010) lên 89% (năm 2014), trong đó vốn FDI đóng vai trò quan trọng, chiếm 78%.

 

Đạt được kết quả nêu trên, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, là nhờ việc tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả tái cơ cấu đầu tư công. Thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước; triển khai Luật Đầu tư công, lập Kế hoạch Đầu tư công trung hạn 2016 - 2020; bố trí vốn tập trung, hạn chế tối đa việc điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư và khởi công mới dự án. Trong năm 2014, Tỉnh đã rà soát toàn bộ dự án đầu tư ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ, các dự án đã quyết toán hoàn thành còn nợ vốn đầu tư, tập trung ưu tiên các nguồn vốn thanh toán các khoản nợ. Đặc biệt, Tỉnh đã tạo được nguồn vốn bổ sung trên 1.000 tỷ đồng thanh toán nợ và đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản. Tỉnh cũng đã quan tâm đến các hình thức đầu tư PPP, huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển; ban hành cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân. 

 

Mục tiêu mà tỉnh Hà Tĩnh đặt ra trong năm 2015 là phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; tăng trưởng GDP đạt 24%; tổng vốn đầu tư xã hội đạt trên 91.000 tỷ đồng. Để thực hiện được nhiệm vụ nêu trên, Tỉnh đã đề ra một số nhóm giải pháp trọng tâm như đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế; tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiên quyết rút ngắn tối đa thủ tục hành chính và thời gian giải quyết, nhất là hồ sơ thủ tục một cửa, liên thông lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư, thuế, hải quan và các hồ sơ thủ tục liên quan đến doanh nghiệp.

 

Trong đó, Tỉnh sẽ huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là khuyến khích đầu tư theo hình thức PPP. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, hoàn thành một số công trình, hạng mục để đưa vào vận hành trong năm 2015 theo đúng tiến độ cam kết. Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, hoàn thành xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 nhằm huy động tổng lực các nguồn vốn cho đầu tư phát triển.                                                                

Trần Nam

 

ngocthanh