Hà Tĩnh: Đề xuất bố trí vốn đầu tư xây dựng Trung tâm cụm xã giai đoạn 2016 - 2020

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh này sẽ tiếp tục đầu tư vào các Trung tâm cụm xã (TTCX) tại huyện Hương Sơn (5 dự án với tổng mức đầu tư gần 440 tỷ đồng); huyện Hương Khê (4 dự án với tổng mức đầu tư gần 186 tỷ đồng) và Huyện Lộc Hà (1 dự án với tổng mức đầu tư gần 45,5 tỷ đồng).

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh này sẽ tiếp tục đầu tư vào các Trung tâm cụm xã (TTCX) tại huyện Hương Sơn (5 dự án  với tổng mức đầu tư gần 440 tỷ đồng); huyện Hương Khê (4 dự án  với tổng mức đầu tư gần 186 tỷ đồng) và Huyện Lộc Hà (1 dự án với tổng mức đầu tư gần 45,5 tỷ đồng). 

 

Bên cạnh đó, để dự án TTCX hoàn thành các hạng mục công trình đã được phê duyệt năm 2015, Tỉnh còn cần ngân sách nhà nước tiếp tục bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình thuộc TTCX Sơn Mai - Sơn Thủy thuộc huyện Hương Sơn; TTCX Hương Lâm, Hương Trạch, Hà Linh thuộc huyện Hương Khê với tổng mức đầu tư là 30 tỷ đồng. 

 

Việc đề xuất xây dựng kết cấu hạ tầng cho các TTCX trên được UBND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định là nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi trên địa bàn Tỉnh.

BK

ngocthanh