Hà Nội: Phê duyệt Danh mục chuẩn bị đầu tư cải tạo, sửa chữa công trình thuộc Quỹ Nhà sở hữu nhà nước năm 2014

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Danh mục chuẩn bị đầu tư cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các công trình thuộc Quỹ Nhà sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2014.

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Danh mục chuẩn bị đầu tư cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp các công trình thuộc Quỹ Nhà sở hữu nhà nước trên địa bàn Thành phố năm 2014.

 

Danh mục này được thực hiện theo Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư đã được giao tại Quyết định số 7499/QĐ-UBND ngày 9/12/2013 và Quyết định số 6048/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND Thành phố. Nội dung của Danh mục gồm có: cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp 5 công trình để bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của người dân và gia đình thuộc diện chính sách; cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp 75 công trình đang xuống cấp không bảo đảm an toàn sử dụng; cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp 27 công trình theo định kỳ.

 

Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng mục đích, tiết kiệm chi phí đã được giao đối với công tác chuẩn bị đầu tư. Việc thanh quyết toán thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành.

Lê Xuân

ngocthanh