Hà Nội: Kiểm tra việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong quý I/2015

Theo Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai giao kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 của các quận, huyện, và thị xã trên địa bàn TP. Hà Nội vừa được UBND Thành phố ban hành, trong quý I/2015,

Theo Kế hoạch kiểm tra công tác triển khai giao kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015 của các quận, huyện, và thị xã trên địa bàn TP. Hà Nội vừa được UBND Thành phố ban hành, trong quý I/2015, UBND Thành phố sẽ thực hiện kiểm tra công tác xây dựng và phân giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị cấp huyện với các nội dung: giao các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội; giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản (XDCB) tất cả các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp huyện năm 2015 (bao gồm: nguồn phân cấp, các nguồn vốn khác được quản lý, sử dụng như vốn ngân sách) và ngân sách Thành phố hỗ trợ có mục tiêu của các quận, huyện và thị xã trên địa bàn Thành phố. 

 

UBND Thành phố cũng sẽ kiểm tra việc xây dựng phương án, kế hoạch triển khai thực hiện, giải pháp xử lý dứt điểm nợ đọng XDCB năm 2015 và tuyệt đối không phát sinh nợ XDCB mới của các địa phương.

 

Đối với công tác giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB sẽ tập trung kiểm tra kế hoạch thực hiện dự án; kiểm tra việc bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp dự kiến cần hoàn thành năm 2015, các dự án thực sự cấp bách cần phải triển khai ngay; kiểm tra việc bố trí vốn cho thanh toán nợ khối lượng đã thực hiện đối với các dư án chuyển tiếp.

 

Công tác kiểm tra cũng hướng đến việc bố trí vốn cho các dự án mới phải bảo đảm tổng số vốn bố trí cho từng dự án tối thiểu bằng 15% đối với dự án nhóm A; 20% đối với dự án nhóm B; 35% đối với dự án nhóm C so với tổng vốn đầu tư được duyệt.

Quang Minh

ngocthanh