Hà Nội hướng dẫn thực hiện quy định mới của pháp luật về đầu tư và xây dựng

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư các dự án, Ban quản lý dự án thuộc Thành phố, các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư các dự án, Ban quản lý dự án thuộc Thành phố, các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội.

 

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị nêu trên thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng đối với các chương trình, dự án theo đúng quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014), Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2015), Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật Doanh nghiệp số 67/2014/QH13 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015), Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2015) và hướng dẫn của các bộ, ngành.

 

Đối với các nội dung quy định còn chưa rõ, chưa quy định cụ thể, Chính phủ và các bộ chưa ban hành văn bản hướng dẫn thi hành, UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội, nhưng đảm bảo không trái quy định của các luật và quy định pháp luật mới ban hành.

 

UBND TP. Hà Nội giao các sở rà soát quy định pháp luật mới ban hành, cập nhật văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành, đề xuất trình UBND Thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội được giao nghiên cứu, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; nghiên cứu trình UBND Thành phố ban hành quy định về liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng. 

Tuấn Dũng

ngocthanh