Hà Giang: Đổi mỏ lấy công trình để thu hút đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng

UBND tỉnh Hà Giang vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương,

UBND tỉnh Hà Giang vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng dự thảo báo cáo của UBND Tỉnh về kết quả thực hiện các dự án khoáng sản đã được cấp phép trên địa bàn tỉnh Hà Giang (đến thời điểm ngày 31/12/2014) và gửi về Văn phòng UBND Tỉnh này. 

 

UBND tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, nội dung báo cáo phải nêu rõ về tình hình thực hiện các quy hoạch về khoáng sản, công tác quản lý quy hoạch; kết quả và tiến độ thực hiện các dự án khoáng sản đã được cấp phép khai thác; đánh giá tiềm năng khoáng sản của Tỉnh để thực hiện cơ chế thu hút đầu tư theo phương thức đổi mỏ lấy công trình; những kiến nghị, đề xuất và giải pháp về cơ chế, chính sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp khai khoáng trên địa bàn Tỉnh trong năm 2015 và những năm tiếp theo.

BK

ngocthanh