Giám sát cộng đồng để đảm bảo dự án được đầu tư đúng mục tiêu

Đánh giá về tình hình thực hiện các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư, Bộ KH&ĐT cho biết, trong thời gian qua, các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư là hành lang pháp lý quan trọng để các cá nhân, tổ chức liên quan đến đầu tư và cộng đồng nhân dân giám sát, đánh giá đầu tư.

Đánh giá về tình hình thực hiện các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư, Bộ KH&ĐT cho biết, trong thời gian qua, các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư là hành lang pháp lý quan trọng để các cá nhân, tổ chức liên quan đến đầu tư và cộng đồng nhân dân giám sát, đánh giá đầu tư. Thông qua công tác giám sát, đánh giá đầu tư, nhiều sai sót trong quá trình đầu tư đã được phát hiện, kiến nghị điều chỉnh. Kết quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư hàng năm đã giúp Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước có thêm nhiều thông tin trong việc xây dựng, điều chỉnh các chính sách đầu tư, các dự án đầu tư.

IMG

Các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư đã góp phần giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án

Ảnh: LTT

 

Theo Bộ KH&ĐT, các quy định về giám sát, đánh giá đầu tư khi được thực hiện đã từng bước nâng cao trách nhiệm của người quyết định đầu tư; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư. Các quy định này cũng bước đầu giúp các bộ, ngành, địa phương theo dõi, phát hiện nhiều sai sót, vướng mắc trong quá trình đầu tư, từ đó kịp thời đưa ra biện pháp khắc phục và chấn chỉnh.

 

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư thuộc Bộ KH&ĐT cho biết, trong hệ thống quy định về giám sát, đánh giá đầu tư, các quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng được đánh giá cao khi góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về thực hiện quyền dân chủ của người dân trong hoạt động đầu tư; thực hiện tốt mục tiêu dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Đáng chú ý, kết quả công tác giám sát đầu tư của cộng đồng đã góp phần giúp các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư, bảo đảm các chương trình, dự án nhà nước được đầu tư đúng mục tiêu, hiệu quả, phục vụ tốt hơn các lợi ích của nhân dân. 

 

Tuy nhiên, theo Bộ KH&ĐT, mặc dù công tác giám sát đầu tư của cộng đồng đã được quy định, nhưng theo báo cáo của các Sở KH&ĐT, hiện tại nhiều địa phương, công tác này vẫn còn nhiều hạn chế, số lượng các báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng gửi về Bộ KH&ĐT trong các năm qua còn ít, ảnh hưởng đến việc tổng hợp báo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

M.C

ductam