Giải pháp đẩy mạnh đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn

Để có thể thay đổi bộ mặt nông thôn và phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn một cách bền vững thì trong thời gian tới, Việt Nam cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Để có thể thay đổi bộ mặt nông thôn và phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn một cách bền vững thì trong thời gian tới, Việt Nam cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. 

IMG

Cần tăng cường đổi mới cơ chế đầu tư nhằm tiết kiệm, nâng cao hiệu quả đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn


Tái cơ cấu đầu tư công trong nông nghiệp

 

Đó là một trong những giải pháp để đẩy mạnh đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đề xuất tại Báo cáo đánh giá kết quả huy động vốn đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2009 - 2013. Theo đó, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thời gian tới cần phải lựa chọn lĩnh vực đầu tư trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải. Cụ thể là sàng lọc, lựa chọn các lĩnh vực đầu tư có thể đem lại giá trị gia tăng cao để nuôi dưỡng nguồn thu. Còn vốn ngân sách nhà nước chỉ tập trung đầu tư vào các lĩnh vực mà khả năng thu hồi vốn không cao hoặc không thể huy động đầu tư tư nhân.

 

Theo đánh giá, Chương trình xây dựng nông thôn mới đã góp phần phát triển toàn diện ở nông thôn và được nhân dân đồng thuận. Tuy nhiên, nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho xây dựng nông thôn mới hiện nay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, đặc biệt là để phát triển sản xuất bền vững lâu dài. Hiện nay, nhiều công trình, dự án thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới chưa có cơ chế, chính sách để có kinh phí thực hiện công việc duy tu, bảo dưỡng nên sớm xuống cấp, mất nhiều kinh phí để khắc phục.

 

Vì thế, Bộ KH&ĐT đề xuất sớm ban hành chính sách nhằm xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội để duy tu, bảo dưỡng các công trình, trước hết là tập trung vào các công trình như hệ thống thủy lợi, giao thông nông thôn. Cùng với đó là tăng cường đổi mới cơ chế đầu tư nhằm tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và huy động các nguồn lực khác, tăng nguồn lực nhà nước đầu tư trực tiếp cho Chương trình; đồng thời tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát đầu tư của Trung ương đối với các dự án đã phân cấp nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí vốn đầu tư. 

 

Tạo môi trường minh bạch để thu hút đầu tư 

 

Để có thể thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn thì phải tạo lập môi trường thông thoáng, minh bạch và phải có cơ chế hấp dẫn khi đầu tư vào lĩnh vực này. Theo Bộ KH&ĐT, Nhà nước cần giữ vai trò hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của các thành phần kinh tế và trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách ưu đãi, thu hút nhà đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong khuôn khổ phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO),  Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các hiệp định khác mà Việt Nam đã cam kết; đồng thời loại bỏ các ưu đãi không phù hợp và tăng cường các biện pháp hỗ trợ thuộc phạm vi cho phép của các quy định trên.

 

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần tạo cơ chế hấp dẫn thu hút các thành phần kinh tế ngoài nhà nước đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo Bộ KH&ĐT, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, ngoài các chính sách tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, cần có những chính sách ưu đãi đầu tư đủ mạnh, đủ sức hấp dẫn để thu hút các nguồn lực xã hội vào đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thu hút cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tư vào nông nghiệp, mà trước hết là đầu tư vào sản xuất.

 

Bộ KH&ĐT cho rằng, việc tạo cơ chế hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn nên được thực hiện theo cả 2 hướng là sửa đổi các chính sách ưu đãi về thuế, phí và hỗ trợ trực tiếp thông qua dự án. Nhà nước cần bố trí ngân sách để thực hiện các chính sách này nhằm phát triển sản xuất, nuôi dưỡng nguồn thu để đầu tư trở lại cho phát triển nông nghiệp, nông thôn...

 

Tổng giá trị hiệp định về ODA đã được ký kết trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2009 - 2013 là gần 3,4 tỷ USD. Tính đến ngày 20/5/2013, lũy kế các dự án trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản còn hiệu lực là 496 dự án với số vốn đầu tư đăng ký là 3,26 tỷ USD. FDI trong lĩnh vực nông nghiệp được thực hiện chủ yếu dưới hai hình thức: 100% vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 75,6%) và liên doanh (chiếm 21,2%), chỉ có một số rất ít được thực hiện dưới các hình thức khác (3,2%).

 

Bích Thảo

trungnam