Dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi): Tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn và cạnh tranh

Nhằm tăng cường tính hấp dẫn và cạnh tranh cho môi trường đầu tư Việt Nam, dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) với nhiều quy định mang tính đột phá trong cải cách thủ tục hành chính cho nhà đầu tư đã được trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về pháp luật vào các ngày 20 và 21/3/2014.

Nhằm tăng cường tính hấp dẫn và cạnh tranh cho môi trường đầu tư Việt Nam, dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) với nhiều quy định mang tính đột phá trong cải cách thủ tục hành chính cho nhà đầu tư đã được trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về pháp luật vào các ngày 20 và 21/3/2014.

 

Tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư

Về những đột phá trong cải cách thủ tục hành chính cho nhà đầu tư của dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết, Dự thảo Luật đã quy định cơ chế xem xét đồng thời một số thủ tục đất đai ngay trong quá trình nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Quy định này là để đảm bảo tính đồng bộ trong việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục liên quan đến sử dụng đất, đồng thời tránh trường hợp nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhưng lại không có quyền sử dụng đất.  

IMGẢnh: Nhã Chi

 

Thứ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, hiện nay, các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng chưa được quy định thống nhất, đồng bộ giữa các Luật, gây khó khăn cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện. Theo quy định hiện hành, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư để được giới thiệu địa điểm và tổ chức khảo sát lập dự án đầu tư để xin chấp thuận chủ trương đầu tư, sau đó UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện thực hiện thủ tục thông báo thu hồi đất. Tuy nhiên, quy trình này chưa thể hiện rõ mối liên hệ giữa thủ tục đầu tư với các thủ tục liên quan đến sử dụng đất nên đã không tránh khỏi sự chồng chéo, phức tạp.

 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư, Bộ KH&ĐT đề nghị cải tiến thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đó sẽ cắt giảm một số thủ tục không cần thiết và lồng ghép một số thủ tục về đất đai trong quá trình chuẩn bị dự án đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

 

Tiếp thu 7 nội dung quan trọng của Hội đồng thẩm định

Đại diện Ban soạn thảo, ông Trần Hào Hùng – Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ KH&ĐT) cho biết, dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) đã tiếp thu 7 nội dung quan trọng dựa trên ý kiến của Hội đồng thẩm định Luật. 

 

Một là, rà soát số lượng các điều khoản được sửa đổi, bổ sung và số lượng các điều khoản được giữ nguyên như Luật đầu tư năm 2005 để làm cơ sở đề xuất hình thức ban hành văn bản. 

 

Hai là, xem xét điều chỉnh quy định để cho phép nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư thành lập doanh nghiệp tư nhân. 

 

Ba là, loại bỏ các Điều 72, 73 và 74 về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư để phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. 

 

Bốn là, tiến hành rà soát lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đầu tư có điều kiện để quy định cụ thể trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật nhằm bảo đảm thống nhất trong quá trình áp dụng, tránh phải sửa đổi, bổ sung. 

 

Năm là, sửa đổi quy định để cho phép Chính phủ linh hoạt trong việc áp dụng các hình thức ưu đãi đầu tư khác ngoài các hình thức khác đã được quy định trong Luật. 

 

Sáu là, quy định rõ điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư và áp dụng điều kiện này trong trường hợp có sự thay đổi nhà đầu tư.

 

Cuối cùng là dự thảo Luật đầu tư (sửa đổi) đã bỏ quy định cứng yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký kinh doanh để thành lập doanh nghiệp, rồi sau đó thực hiện thủ tục đầu tư nhằm tránh rủi ro trong trường hợp đã thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam nhưng khi thực hiện dự án đầu tư thì không được chấp nhận.

 

Trong quá trình hoàn thiện, Bộ KH&ĐT đã rà soát quy định của Dự thảo Luật này, đối chiếu và so sánh với các Luật liên quan, trong đó có Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm… để có cơ sở hoàn thiện quy định về nguyên tắc áp dụng Luật đầu tư và các luật nêu trên. Theo đó, hoạt động đầu tư chứng khoán, đầu tư thành lập tổ chức tín dụng, kinh doanh bảo hiểm thực hiện theo quy định tương ứng của Luật chứng khoán, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm. Những vấn đề chưa được quy định trong các Luật nêu trên thì áp dụng theo quy định chung của Luật đầu tư (như chính sách, biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, bảo đảm đầu tư...). 

Bích Thảo

trungnam