Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi): Hoạt động đấu thầu của DNNN là một nội dung quan trọng

Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) được Quốc hội (QH) khóa XIII thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và theo dự kiến sẽ được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 này.

Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) được Quốc hội (QH) khóa XIII thảo luận, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và theo dự kiến sẽ được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 này. So với Luật Đấu thầu hiện hành, phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật được mở rộng hơn và điều chỉnh hoạt động đấu thầu của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một nội dung quan trọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong quá trình lấy ý kiến hoàn thiện Dự án Luật. 

IMG

Ảnh: Tiên Giang (st)

Cụ thể, về việc điều chỉnh hoạt động đấu thầu của DNNN, theo quy định hiện hành, đối với DNNN khi thực hiện dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên cho mục tiêu đầu tư phát triển sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật; nếu thực hiện dự án sử dụng vốn nhà nước dưới 30% hoặc dự án sử dụng nguồn vốn khác (như vốn vay không được Nhà nước bảo lãnh) thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

 

Báo cáo tại Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH 22) diễn ra ngay trước Kỳ họp thứ 6 này, đại diện Ủy ban Kinh tế (UBKT) cho biết: một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị quy định mọi hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đầu tư phát triển của DNNN đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật mà không phụ thuộc vào nguồn vốn, vì vốn đầu tư phát triển của DNNN thực chất cũng là vốn nhà nước, vốn DNNN đi vay nếu không trả được nợ thì cuối cùng Nhà nước vẫn phải có phương án xử lý.

 

Tại một số hội thảo lấy ý kiến góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật diễn ra từ sau Kỳ họp thứ 5 QH XIII đến nay, một số ý kiến đã đề nghị cần quy định chặt chẽ hơn về công tác đấu thầu của các DNNN. Tuy nhiên cũng có ý kiến lo ngại rằng, quy định như vậy sẽ làm cho DNNN khó cạnh tranh với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác vì phải mất thêm nhiều thời gian cho hoạt động đấu thầu, có thể mất cơ hội đầu tư.

IMG

Ảnh: Nhã Chi

Theo UBKT thì sau khi xem xét toàn diện, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Dự án Luật quy định về việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp đối với các dự án đầu tư phát triển của DNNN, không phân biệt vốn đầu tư dự án được huy động từ nguồn vốn nào như tại điểm b khoản 1 Điều 1 Dự án Luật. 

 

Bên cạnh đó, đối với dự án sử dụng vốn nhà nước, vốn của DNNN dưới 30% và dưới 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của Dự án Luật, doanh nghiệp vẫn phải ban hành quy chế riêng về lựa chọn nhà thầu trên cơ sở bảo đảm mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Mặt khác, khi đã xác định góp vốn vào dự án này, cần tách bạch vai trò của Nhà nước khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước và với tư cách là một trong những đối tác tham gia dự án trong quan hệ kinh tế dân sự, cần tôn trọng quyền quyết định của doanh nghiệp ngoài nhà nước là người nắm giữ đa số vốn trong tổng mức đầu tư của dự án. 

 

Như vậy, tất cả các trường hợp sử dụng vốn nhà nước cho dự án đầu tư phát triển đều được quản lý ở các mức độ khác nhau.

Theo Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) thì phạm vi điều chỉnh bao gồm:

1. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp để:

a) Thực hiện dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Thực hiện dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

c) Thực hiện các dự án đầu tư phát triển khác sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt;

d) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

đ) Mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp dịch vụ công;

e) Mua thuốc sử dụng vốn nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập.

2. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư của dự án.

3. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

4. Lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực dầu khí trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí.

Trên cơ sở ý kiến của đại biểu QH tại kỳ họp trước, UBTVQH đã yêu cầu cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu và tiếp tục tổ chức các hội thảo, tọa đàm; gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu QH và các cơ quan, tổ chức hữu quan để lấy ý kiến hoàn chỉnh Dự án Luật. UBTVQH cũng đã 2 lần cho ý kiến về những nội dung lớn của Dự án Luật.

Qua quá trình tổng hợp ý kiến góp ý, rà soát, tiếp thu hoàn chỉnh Dự án Luật, theo UBKT, nhìn chung, các ý kiến tán thành với nhiều nội dung cơ bản của Dự án Luật và cho rằng, Dự án Luật đã được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu QH tại kỳ họp trước.

LH

trungnam