Dự án dưới 15 tỷ đồng dự kiến không phải lập, duyệt dự toán

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Theo đó, Dự thảo Thông tư quy định: chủ đầu tư quản lý một dự án có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng không phải lập và duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Về phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án (BQLDA), một dự án do chủ đầu tư quyết định thành lập, tỷ lệ phân chia kinh phí tương ứng với tỷ lệ phân công nhiệm vụ, trách nhiệm giữa chủ đầu tư và BQLDA do chủ đầu tư quyết định và được ghi trong quyết định thành lập BQLDA hoặc văn bản giao nhiệm vụ.

Quy định về tạm tính, sử dụng kinh phí quản lý dự án tiết kiệm được sửa đổi, bổ sung như sau: Căn cứ dự toán thu, chi của năm, quy chế sử dụng kinh phí quản lý dự án tiết kiệm và tùy theo điều kiện cụ thể của mình; chủ đầu tư, BQLDA tạm tính số kinh phí có khả năng tiết kiệm được trong năm kế hoạch…

 

Hoàng Oanh