Đổi mới chính sách để khai thác hiệu quả tài nguyên đất

Làm thế nào để Luật Đất đai 2013 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật dễ thi hành và thực hiện? Đây là nội dung chính được thảo luận tại Hội nghị phổ biến Luật Đất đai và lấy ý kiến về nội dung dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức ngày 6/1/2014 tại Hà Nội.

Làm thế nào để Luật Đất đai 2013 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật dễ thi hành và thực hiện? Đây là nội dung chính được thảo luận tại Hội nghị phổ biến Luật Đất đai và lấy ý kiến về nội dung dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức ngày 6/1/2014 tại Hà Nội.

IMG

9 nội dung đổi mới quan trọng

 

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh, tính công khai, minh bạch được tăng cường trong Luật Đất đai 2013. Cụ thể, Luật Đất đai 2013 quy định một cách cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước, những bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất; các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phù hợp với từng đối tượng, từng hình thức sử dụng đất và điều kiện để thực hiện các quyền của người sử dụng đất; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai đối với khu vực nông nghiệp nhằm tạo điều kiện đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, đồng thời đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực quốc gia và bảo vệ môi trường. Luật Đất đai năm 2013 quan tâm đến vấn đề chất lượng đất, đổi mới công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm đáp ứng được yêu cầu quản lý đất đai của từng cấp hành chính, đồng thời góp phần khai thác tốt hơn tài nguyên đất đai.

 

Một mặt, Luật Đất đai 2013 tăng cường việc vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường, tiến tới xóa bỏ bao cấp trong quản lý, sử dụng đất đai; hoàn thiện cơ chế nhằm phát huy nguồn lực từ đất đai thông qua quy định Nhà nước chủ động thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất; tăng cường hơn nữa sự công khai, minh bạch và dân chủ trong quản lý, sử dụng đất.

 

Bên cạnh đó, Luật Đất đai 2013 thiết lập sự bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai, thực hiện quyền và nghĩa vụ sử dụng đất giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài cho phù hợp với yêu cầu hội nhập và thu hút đầu tư; quan tâm hơn đến việc đảm bảo quyền sử dụng đất cho nhóm người dễ bị tổn thương như phụ nữ, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, Luật quy định cụ thể nhiều nội dung, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất như thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

Nâng cao tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất

 

Ông Đào Trung Chính - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ TN&MT quan tâm đến nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Nhằm nâng cao tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất, nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện cần phải giải quyết 2 nhiệm vụ là thể hiện nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp xã và đảm bảo được yêu cầu là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Chính vì vậy, dự thảo Nghị định cần quy định chi tiết việc xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, công trình, dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và công trình, dự án cấp huyện, cấp xã sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng của năm kế hoạch.

 

Đối với các dự án xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 cần phải xác định rõ những dự án mà chủ đầu tư được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở nhưng đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu đô thị.

 

Theo ông Đào Trung Chính, dự thảo Nghị định cũng cần quy định các công trình, dự án phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và đáp ứng một trong các điều kiện: có chủ trương đầu tư hoặc có đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, dự thảo Nghị định quy định phải thể hiện được vị trí, diện tích các công trình, dự án này trên bản đồ địa chính theo từng đơn vị hành chính cấp xã.

 

Tại Hội nghị, các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau như mối quan hệ giữa chế độ sử dụng đất xây dựng chung cư và cấp giấy chứng nhận trong khu chung cư. Có ý kiến cho rằng cần tách bạch quy định về chế độ sử dụng đất xây dựng khu chung cư và việc cấp giấy chứng nhận trong khu chung cư. Một số ý kiến khác thì cho rằng, nên gộp chung quy định về chế độ sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận trong khu chung cư thành quy định về chế độ sử dụng đất trong khu chung cư.

 

Liên quan đến việc xác định giá trị quyền sử dụng đất khi chuyển nhượng, một số ý kiến cho rằng, khi chuyển nhượng vốn mà có giá trị quyền sử dụng đất thì phải thực hiện xác định giá trị đất trong phần vốn chuyển nhượng và tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản đối với phần giá trị đất. Có ý kiến lại cho rằng, khi chuyển nhượng vốn mà có giá trị quyền sử dụng đất thì giá trị để tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng vốn… 

Bài và ảnh: Ngô Trần

ngocthanh