Điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Cao Bằng đến năm 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý điều chỉnh Quy hoạch Phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Cao Bằng đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý điều chỉnh Quy hoạch Phát triển các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Cao Bằng đến năm 2020. 

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung mới KCN Chu Trinh với diện tích 80 ha vào quy hoạch phát triển các KCN của cả nước; đồng thời đưa KCN Đề Thám ra khỏi quy hoạch phát triển các KCN của cả nước và chuyển đổi một phần diện tích KCN này (20 ha) thành cụm công nghiệp.

 

UBND tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bổ sung quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo quy định hiện hành; bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách trung ương đã hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan của Tỉnh và các chủ đầu tư thực hiện quy hoạch, thành lập và hoạt động của KCN trên địa bàn, bảo đảm hiệu quả thu hút đầu tư và tuân thủ quy định của pháp luật.

B.T

ngocthanh